Linking Farmers of Northern Province with Buyers of Transaction of Marketable Surplus of Vegetables and Fruits as 27.05.2021

Linking Farmers of Northern Province with Buyers of Transaction
of Marketable Surplus of Vegetables and Fruits

Date : 27.05.2021

Farmer Details Crop/Production Available Amount(Kg) Unit Price
Renuja

Piramanthanaru

Kilinochchi

0773465216

Watremelon 10000kg 22.00
V.Sivananasundram

Punnaineeravi

Kilinochchi

0777953048

Banana(Ambul) 1000kg

 

 

25.00

 

 

K.Umamaheshwaran

Selvipuram

Poonakary

Kilinochchi

0774050539

Pumpkin 1500kg 20.00
Thiruselvam

Periyamuripu

Mannar

0774846174

Pumpkin 2500kg 25.00
Kirusnasamy

Murunkkan

Mannar

0767515679

Pumpkin 4500kg 30.00
Jude

Neeravepuram

Mannar

0772328559

Pumpkin 5000kg 30.00
T.Suntharampillai

Isaimalaithivu

Mannar

0767079245

Pumpkin 2500kg 30.00
K.Thayantharajh

Isaimalaithivu

Mannar

0771111678

Pumpkin 1000kg 30.00
T.T.M Asmal

Karadikuli

Mannar

0775993812

Watermelon 13000kg 50.00
S.Chandrababa

Sundrapuram

Saasthirikoolankulam

Vavuniya

0778088052

Papaw 2000kg 40.00
K.Palaninathan

Poombugar

Kalmadu

Vavuniya

0775946507

Papaw 500kg 40.00