ගරු උතුරු පළාත් සභා නියෝජිතයන්ගේ තොරතුරු (1st Council Members – Sinhala )

 

යාපනය දිස්ත්‍රික්කය

  
ගරු කනගසභාපති විශ්වලිංගම් විග්නේශ්වරන් මැතිතුමා
CV Vigneswaranපළාත් සභා මන්ත්‍රි
 
ප්‍රධාන අමාත්‍ය
දුරකතන අංකය: 94-021-3202465
ෆැක්ස් අංකය: 94-021-2217227
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය cv.wigneswaran@gmail.com
ගරු කන්දයියා සිවඥානම් මැතිතුමා
CVK Sivagnanamපළාත් සභා මන්ත්‍රි
ගරු සභාපති

උතුරු පළාත් සභාව
පළාත් සභා ලේකම් කාර්යාලය
නුවර පාර, කයිතඩි යාපනය, ශ්‍රී ලංකාව

දුරකතන අංකය: 0094-21-2057084
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය :cvkayes@gmail.com
  
ගරු පොන්නුත්තුරයි අයිංගරනේසන් මැතිතුමා
Ainkaranesanපළාත් සභා මන්ත්‍රි
 
ෙරජිස්ටාර් මාවත, තිරුනල්වේලි නැගෙනහිර, යාපනය
දුරකතන අංකය: 94-021-2211266
ෆැක්ස් අංකය: 94-021-2211267
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය: aygaranesan59@gmail.com
ගරු ආනන්දි සසිදරන් මැතිණිය
Ananthyපළාත් සභා මන්ත්‍රි
 
වලකම්පරායි
සුලිපුරම්, යාපනය
දුරකතන අංකය: 94-0777447288
කාර්යාල දුරකතන අංකය: 94-021-2251001
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය :ananthyelilan@gmail.com
  
ගරු කණපතිපිල්ලයි ධර්මලිංගම් මැතිතුමා
tharmalinkamපළාත් සභා මන්ත්‍රි
 
මූත්ත විනායගර් කෝවිල්ලඩි
කරණවායි, කරවෙඩ්ඩි,
යාපනය.
දුරකතන අංකය: 94-0777210425
නිවසේ අංකය: 94-021-2264545
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය : ktharmalingam11@gmail.com
 
  
 
 
 
  
ගරු කනගලිංගම් සිවාජිලිංගම් මැතිතුමා
MK Sivajilingamපළාත් සභා මන්ත්‍රි
 
ආදී කෝවිලඩි
වැල්වෙට්ටිතුරයි,
යාපනය.
දුරකතන අංකය: 94-0777729020
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය : mkshivaji@yahoo.com
ගරු කනගරත්තිනම් වින්දන් මැතිතුමා
Vinthan Kanagaratnamපළාත් සභා මන්ත්‍රි
 
අංක 50/32
වෛරවර් කෝවිල පාර
රෝහල පාර   කොට්ටඩි, යාපනය.
දුරකතන අංකය: 94-0778381660
කාර්යාල දුරකතන අංකය : 0214926013
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය : knvinthan@gmail.com
  
ගරු බාලචන්දිරන් ගජතීපන් මැතිතුමා
Kajatheepanපළාත් සභා මන්ත්‍රි
 
ඒලාලයි දකුණ
චුන්නාගම්, යාපනය.
දුරකතන අංකය: 94-0772298850
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය :b.gajatheepan@gmail.com
ගරු සන්දිරලිංගම් සුකිර්දන් මැතිතුමා
Sugirthanපළාත් සභා මන්ත්‍රි
 
කුඩත්තනයි බටහිර
කුඩත්තනයි, යාපනය.
දුරකතන අංකය: 94-0772487653
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය :uthayasukir@gmail.com
  
ගරු කේසවන් සයන්දන් මැතිතුමා
Sajanthanපළාත් සභා මන්ත්‍රි
 
මීසාලයි උතුර
මීසාලයි, යාපනය.
දුරකතන අංකය :94-0772602605, 0212271117
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය :sajankesavan@yahoo.com
ගරු කන්දයියා සර්වේශ්වරන් මැතිතුමා
Sarveswaranපළාත් සභා මන්ත්‍රි
 
කට්ටප්පිරායි පාර
කෝපායි දකුණ, කෝපාය, යාපනය.
දුරකතන අංකය: 94-0777184410
කාර්යාල දුරකතන අංකය: 0112761494
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය :kandiahsarveswaran@gmail.com
  
ගරු අරියකුට්ටි පරංසෝදි මැතිතුමා
Paransothyපළාත් සභා මන්ත්‍රි
 
අංක 48
ශාන්ත පැට්‍රික් පාර,
යාපනය.
දුරකතන අංකය: 94-0776450292
කාර්යාල දුරකතන අංකය: 0213218290
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය : gowthamy1989@yahoo.com
ගරු වේලූපිල්ලෙයි සිවයෝගන් මැතිතුමා
Sivayoganපළාත් සභා මන්ත්‍රි
 
තුන්නාෙලෙ මධ්‍යම
කරවෙඩ්ඩි, යාපනය.
දුරකතන අංකය: 94-0778727533
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය :vsivayogan@gmail.com
  
ගරු සින්නතුරෙයි තවරාජා මැතිතුමා
thvaපළාත් සභා මන්ත්‍රි
විපක්ෂ නායක
අංක 59 කෝවිල පාර
කොක්කුවිල්
නැගෙනහිර, කොක්කුවිල්
දුරකතන අංකය: 94-0774863893,
0212057083
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය : thava201@gmail.com
ගරු සිවකොලූන්දු අකිලදාස් මැතිතුමා
Akilathasපළාත් සභා මන්ත්‍රි
 
වීරානන් වත්ත
කරවෙඩ්ඩි නැගෙනහිර
කරවෙඩ්ඩි, යාපනය
දුරකතන අංකය: 0776511262, 94-021-2263207, 0212263397
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය: agilan3397@yahoo.com
  
ගරු මන්ත්රින රත්තිනලිංගම් ජෙයසේකරන් මහතා
jeyaපළාත් සභා මන්ත්‍රි
 
අංක 127, කෝවිල් පාර, යාපනය

දුරකතන අංකය: 0776510696, 0212223232

ෆැක්ස්: 0212222367
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය: rjeyasegaran@gmail.com

 

කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කය

 
  
ගරු තම්බිරාසා ගරුකුලරාසා මැතිතුමා
Kurukularajahපළාත් සභා මන්ත්‍රි
 
කැනාන්, දර්මපුරම්, පරන්දන්.
දුරකතන අංකය: 94-021-2054094
ෆැක්ස් අංකය: 94-021-2054093
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය :
ගරු අරියරට්නම් පසුපති මැතිතුමා
Ariyaratnamපළාත් සභා මන්ත්‍රි
 
පෙරියපලෙයි
පලෙයි, කිලිනොච්චිය.
දුරකතන අංකය: 0775462205
කාර්යාල දුරකතන අංකය: 0243248097
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය: ariyamp@yahoo.com
  
ගරු සුබ්‍රමනියම් පසුපතිපිල්ලෙයි මැතිතුමා
Pasupathipillaiපළාත් සභා මන්ත්‍රි
 
අංක: 80, තිරුනගර් උතුර
පරන්තන්.
දුරකතන අංකය: 0778905499
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය :sp.pillai15@gkail.com
ගරු වෛත්තියනාදන් තවනාදන් මැතිතුමා
Thavanathanපළාත් සභා මන්ත්‍රි
 
අංක:158, තිරුනගර් උතුර,
කිලිනොච්චි.
දුරකතන අංකය: 0773451420
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය : v.thavanathan@gmail.com
  
  

මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කය

 
  
ගරු බාලසුබ්‍රමනියම් ඩෙනීස්වරන් මැතිතුමා
Deniswaranපළාත් සභා මන්ත්‍රි
 
අංක 26, කුලන්දයි ජේසුපුරම්,
තාල්වුපාඩු පාර, මන්නාරම.
දුරකතන අංකය: 0714197401, 0232251532
ෆැක්ස් අංකය: 0232223555
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය : denisllb@yahoo.com, denisllb007@gmail.com
ගරු ඇන්ටනි සූසයිරට්නම් ප්‍රේමසිරයිවා මැතිතුමා
Siraivaපළාත් සභා මන්ත්‍රි
 
කලාප 08,
පේසාලෙයි, මන්නාරම.
දුරකතන අංකය: 0773219886
කාර්යාල දුරකතන අංකය: 94-0232050333
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය :spsiraiva@hotmail.com
  
ගරු ඥානසීලන් ගුණසීලන් මැතිතුමා
Gunaseelanපළාත් සභා මන්ත්‍රි
අමාත්‍ය

සෞඛ්‍ය හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය

2 වන මහල,
සෞඛ්‍ය ගම්මානය, පන්නෙයි
යාපනය, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකතන අංකය: 0777252026
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය : selwinnraj78@yahoo.com
ගරු ආයුබ් අස්මින් මැතිතුමා
Asminපළාත් සභා මන්ත්‍රි
 
අංක:332
මුස්ලිම් විද්යාලය පාර,
මුස්ලිම් කලාපය, යාපනය.
දුරකතන අංකය: 0778570307
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය :azmin78@gmail.com
  
ගරු අබිබාස් අලිකාන් සරීෆ් මැතිතුමා
Shariffපළාත් සභා මන්ත්‍රි
 

පළාත් සභා මන්ත්‍රි,
වෙල්ලිමලයි, සිලාවතුරයි,
මන්නාරම.

දුරකතන අංකය: 0777117670, 0232051655
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය :naseebaalikhan@gmail.com
 
  
 
 
 
  
  

මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කය

 
  
ගරු ආණ්ඩියයියා පුවනේෂ්වරන්
puvaneswaranපළාත් සභා මන්ත්‍රි
 
උඩයාර්කට්ටු දකුණ, උඩයාර්කට්ටු, මුලතිව්
දුරකතන අංකය: 0770284481,021 5684188
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය :puvaneswaran.mullaitivu@gmail.com
ගරු කනපතිපිල්ලෙයි වල්ලිපුරම් කමලේස්වරන් මැතිතුමා
Sivamohanපළාත් සභා මන්ත්‍රි
ගරු නියෝජ්‍ය සභාපති
කමලගිරි, තුණුක්කායි
මුලතිව්
දුරකතන අංකය: 0779197587, 0213215600 විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය : kamalesrajes@gmail.com
  
ගරු සින්නතුරයි තුරෙයිරාසා රවිහරන් මැතිතුමා
Raviharanපළාත් සභා මන්ත්‍රි
 
කල්ලපාඩු උතුර,
මුලතිව්.
දුරකතන අංකය: 0770657751
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය :ranenthiran@gmail.com
ගරු කන්දයියා සිවනේසන් මැතිතුමා
Veerawahuපළාත් සභා මන්ත්‍රි
 
කණුක්කේණි නැගෙනහිර
මුල්ලියවලයි, මුලතිව්.
දුරකතන අංකය: 0777588910, 0242052914
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය : mullaibavan@gmail.com
  
 
ගරු ඒ.එල්.වයි. ජවාහීර් ජනූෆර්
Jawahirපළාත් සභා මන්ත්‍රි
 
තන්නීරූට්රු,
මුල්ලියවල, මුලතිව්.
දුරකතන අංකය: 0711515154
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය :janofarmpc@gmail.com
  
  

වවුනියාව දිස්ත්‍රික්කය

 
ගරු. වෛද්ය. පත්මනාදන් සත්තියලිංගම් මැතිතුමා
Sathiyalingamපළාත් සභා මන්ත්‍රි
 
අංක 25, 5වන පටුමග,
වෛරවපුලියන්කුලම,
වවුනියාව.
දුරකතන අංකය: 0710732726, 0242222726
ෆැක්ස් අංකය: 0242227574
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය : sathiyaitak@gmail.com
ගරු කන්දර් තාමෝදරපිල්ලෙයි ලිංගනාදන් මැතිතුමා
Linganathanපළාත් සභා මන්ත්‍රි
 
මහ වීදිය
නෙඩුන්කේණි
වවුනියාව
දුරකතන අංකය: 0773585212
කාර්යාල දුරකතන අංකය: 024-2225549
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය :gtlinganathan@yahoo.com
  
ගරු එම්. ත්‍යාගරාජා මැතිතුමා
Thiyagarajahපළාත් සභා මන්ත්‍රි
 
අංක:11, 9 වන පටුමග
වෛරවපුලියන්කුලම
වවුනියාව.
දුරකතන අංකය : 0779683208
ගරු රාමනාදර් ඉන්දිරරාසා මැතිතුමා
Indrarasaපළාත් සභා මන්ත්‍රි
 
අංක:104
පෙරිය තම්පනයි, වවුනියාව.
දුරකතන අංකය : 0775461431
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය : rirajahnpc@gmail.com
  
ගරු ආරච්චිලාගේ ධර්මපාල සෙනවිරත්න මැතිතුමා
Senevirathnaපළාත් සභා මන්ත්‍රි
 
උසාවි පෙදෙස,
මැදවච්චිය.
දුරකතන අංකය: 0174293512
කාර්යාල දුරකතන අංකය: 94-0242222786
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය : s.Darmapala@yaoo.com
ගරු අන්නිහාමිගේ ජයතිලක මැතිතුමා
Jayathilakaපළාත් සභා මන්ත්‍රි
 
2 වැනි හරස් වීදිය
ඊරට්ටපෙරියකුලම
වවුනියාව.
දුරකතන අංකය: 0716145361
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය : vjayathilaka1@gmail.com