ගරු උතුරු පළාත් සභා නියෝජිතයන්ගේ තොරතුරු (1st Council Members – Sinhala )

 

යාපනය දිස්ත්‍රික්කය

  
ගරු කනගසභාපති විශ්වලිංගම් විග්නේශ්වරන් මැතිතුමා
CV Vigneswaranපළාත් සභා මන්ත්‍රි
 
ප්‍රධාන අමාත්‍ය
දුරකතන අංකය: 94-021-3202465
ෆැක්ස් අංකය: 94-021-2217227
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය cv.wigneswaran@gmail.com
ගරු කන්දයියා සිවඥානම් මැතිතුමා
CVK Sivagnanamපළාත් සභා මන්ත්‍රි
ගරු සභාපති

උතුරු පළාත් සභාව
පළාත් සභා ලේකම් කාර්යාලය
නුවර පාර, කයිතඩි යාපනය, ශ්‍රී ලංකාව

Online Casinos That Actually Have Free Money
දුරකතන අංකය: 0094-21-2057084
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය :cvkayes@gmail.com
  
ගරු පොන්නුත්තුරයි අයිංගරනේසන් මැතිතුමා
Ainkaranesanපළාත් සභා මන්ත්‍රි
 
ෙරජිස්ටාර් මාවත, තිරුනල්වේලි නැගෙනහිර, යාපනය
දුරකතන අංකය: 94-021-2211266
ෆැක්ස් අංකය: 94-021-2211267
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය: aygaranesan59@gmail.com
ගරු ආනන්දි සසිදරන් මැතිණිය
Ananthyපළාත් සභා මන්ත්‍රි
 
වලකම්පරායි
සුලිපුරම්, යාපනය
දුරකතන අංකය: 94-0777447288
කාර්යාල දුරකතන අංකය: 94-021-2251001
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය :ananthyelilan@gmail.com
  
ගරු කණපතිපිල්ලයි ධර්මලිංගම් මැතිතුමා
tharmalinkamපළාත් සභා මන්ත්‍රි
 
මූත්ත විනායගර් කෝවිල්ලඩි
කරණවායි, කරවෙඩ්ඩි,
යාපනය.
දුරකතන අංකය: 94-0777210425
නිවසේ අංකය: 94-021-2264545
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය : ktharmalingam11@gmail.com
 
  
 
 
 
  
ගරු කනගලිංගම් සිවාජිලිංගම් මැතිතුමා
MK Sivajilingamපළාත් සභා මන්ත්‍රි
 
ආදී කෝවිලඩි
වැල්වෙට්ටිතුරයි,
යාපනය.
දුරකතන අංකය: 94-0777729020
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය : mkshivaji@yahoo.com
ගරු කනගරත්තිනම් වින්දන් මැතිතුමා
Vinthan Kanagaratnamපළාත් සභා මන්ත්‍රි
 
අංක 50/32
වෛරවර් කෝවිල පාර
රෝහල පාර   කොට්ටඩි, යාපනය.
දුරකතන අංකය: 94-0778381660
කාර්යාල දුරකතන අංකය : 0214926013
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය : knvinthan@gmail.com
  
ගරු බාලචන්දිරන් ගජතීපන් මැතිතුමා
Kajatheepanපළාත් සභා මන්ත්‍රි
 
ඒලාලයි දකුණ
චුන්නාගම්, යාපනය.
දුරකතන අංකය: 94-0772298850
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය :b.gajatheepan@gmail.com
ගරු සන්දිරලිංගම් සුකිර්දන් මැතිතුමා
Sugirthanපළාත් සභා මන්ත්‍රි
 
කුඩත්තනයි බටහිර
කුඩත්තනයි, යාපනය.
දුරකතන අංකය: 94-0772487653
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය :uthayasukir@gmail.com
  
ගරු කේසවන් සයන්දන් මැතිතුමා
Sajanthanපළාත් සභා මන්ත්‍රි
 
මීසාලයි උතුර
මීසාලයි, යාපනය.
දුරකතන අංකය :94-0772602605, 0212271117
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය :sajankesavan@yahoo.com
ගරු කන්දයියා සර්වේශ්වරන් මැතිතුමා
Sarveswaranපළාත් සභා මන්ත්‍රි
 
කට්ටප්පිරායි පාර
කෝපායි දකුණ, කෝපාය, යාපනය.
දුරකතන අංකය: 94-0777184410
කාර්යාල දුරකතන අංකය: 0112761494
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය :kandiahsarveswaran@gmail.com
  
ගරු අරියකුට්ටි පරංසෝදි මැතිතුමා
Paransothyපළාත් සභා මන්ත්‍රි
 
අංක 48
ශාන්ත පැට්‍රික් පාර,
යාපනය.
දුරකතන අංකය: 94-0776450292
කාර්යාල දුරකතන අංකය: 0213218290
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය : gowthamy1989@yahoo.com
ගරු වේලූපිල්ලෙයි සිවයෝගන් මැතිතුමා
Sivayoganපළාත් සභා මන්ත්‍රි
 
තුන්නාෙලෙ මධ්‍යම
කරවෙඩ්ඩි, යාපනය.
දුරකතන අංකය: 94-0778727533
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය :vsivayogan@gmail.com
  
ගරු සින්නතුරෙයි තවරාජා මැතිතුමා
thvaපළාත් සභා මන්ත්‍රි
විපක්ෂ නායක
අංක 59 කෝවිල පාර
කොක්කුවිල්
නැගෙනහිර, කොක්කුවිල්
දුරකතන අංකය: 94-0774863893,
0212057083
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය : thava201@gmail.com
ගරු සිවකොලූන්දු අකිලදාස් මැතිතුමා
Akilathasපළාත් සභා මන්ත්‍රි
 
වීරානන් වත්ත
කරවෙඩ්ඩි නැගෙනහිර
කරවෙඩ්ඩි, යාපනය
දුරකතන අංකය: 0776511262, 94-021-2263207, 0212263397
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය: agilan3397@yahoo.com
  
ගරු මන්ත්රින රත්තිනලිංගම් ජෙයසේකරන් මහතා
jeyaපළාත් සභා මන්ත්‍රි
 
අංක 127, කෝවිල් පාර, යාපනය

දුරකතන අංකය: 0776510696, 0212223232

Things to Know About Mississippi Stud Poker - A Newbie Guide

ෆැක්ස්: 0212222367
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය: rjeyasegaran@gmail.com

 

කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කය

 
  
ගරු තම්බිරාසා ගරුකුලරාසා මැතිතුමා
Kurukularajahපළාත් සභා මන්ත්‍රි
 
කැනාන්, දර්මපුරම්, පරන්දන්.
දුරකතන අංකය: 94-021-2054094
ෆැක්ස් අංකය: 94-021-2054093
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය :
ගරු අරියරට්නම් පසුපති මැතිතුමා
Ariyaratnamපළාත් සභා මන්ත්‍රි
 
පෙරියපලෙයි
පලෙයි, කිලිනොච්චිය.
දුරකතන අංකය: 0775462205
කාර්යාල දුරකතන අංකය: 0243248097
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය: ariyamp@yahoo.com
  
ගරු සුබ්‍රමනියම් පසුපතිපිල්ලෙයි මැතිතුමා
Pasupathipillaiපළාත් සභා මන්ත්‍රි
 
අංක: 80, තිරුනගර් උතුර
පරන්තන්.
දුරකතන අංකය: 0778905499
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය :sp.pillai15@gkail.com
ගරු වෛත්තියනාදන් තවනාදන් මැතිතුමා
Thavanathanපළාත් සභා මන්ත්‍රි
 
අංක:158, තිරුනගර් උතුර,
කිලිනොච්චි.
දුරකතන අංකය: 0773451420
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය : v.thavanathan@gmail.com
  
  

මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කය

 
  
ගරු බාලසුබ්‍රමනියම් ඩෙනීස්වරන් මැතිතුමා
Deniswaranපළාත් සභා මන්ත්‍රි
 
අංක 26, කුලන්දයි ජේසුපුරම්,
තාල්වුපාඩු පාර, මන්නාරම.
දුරකතන අංකය: 0714197401, 0232251532
ෆැක්ස් අංකය: 0232223555
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය : denisllb@yahoo.com, denisllb007@gmail.com
ගරු ඇන්ටනි සූසයිරට්නම් ප්‍රේමසිරයිවා මැතිතුමා
Siraivaපළාත් සභා මන්ත්‍රි
 
කලාප 08,
පේසාලෙයි, මන්නාරම.
දුරකතන අංකය: 0773219886
කාර්යාල දුරකතන අංකය: 94-0232050333
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය :spsiraiva@hotmail.com
  
ගරු ඥානසීලන් ගුණසීලන් මැතිතුමා
Gunaseelanපළාත් සභා මන්ත්‍රි
අමාත්‍ය

සෞඛ්‍ය හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය

Casinos to Visit Near Indiana Amish Country

2 වන මහල,
සෞඛ්‍ය ගම්මානය, පන්නෙයි
යාපනය, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකතන අංකය: 0777252026
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය : selwinnraj78@yahoo.com
ගරු ආයුබ් අස්මින් මැතිතුමා
Asminපළාත් සභා මන්ත්‍රි
 
අංක:332
මුස්ලිම් විද්යාලය පාර,
මුස්ලිම් කලාපය, යාපනය.
දුරකතන අංකය: 0778570307
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය :azmin78@gmail.com
  
ගරු අබිබාස් අලිකාන් සරීෆ් මැතිතුමා
Shariffපළාත් සභා මන්ත්‍රි
 

පළාත් සභා මන්ත්‍රි,
වෙල්ලිමලයි, සිලාවතුරයි,
මන්නාරම.

දුරකතන අංකය: 0777117670, 0232051655
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය :naseebaalikhan@gmail.com
 
  
 
 
 
  
  

මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කය

 
  
ගරු ආණ්ඩියයියා පුවනේෂ්වරන්
puvaneswaranපළාත් සභා මන්ත්‍රි
 
උඩයාර්කට්ටු දකුණ, උඩයාර්කට්ටු, මුලතිව්
දුරකතන අංකය: 0770284481,021 5684188
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය :puvaneswaran.mullaitivu@gmail.com
ගරු කනපතිපිල්ලෙයි වල්ලිපුරම් කමලේස්වරන් මැතිතුමා
Sivamohanපළාත් සභා මන්ත්‍රි
ගරු නියෝජ්‍ය සභාපති
කමලගිරි, තුණුක්කායි
මුලතිව්
දුරකතන අංකය: 0779197587, 0213215600 විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය : kamalesrajes@gmail.com
  
ගරු සින්නතුරයි තුරෙයිරාසා රවිහරන් මැතිතුමා
Raviharanපළාත් සභා මන්ත්‍රි
 
කල්ලපාඩු උතුර,
මුලතිව්.
දුරකතන අංකය: 0770657751
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය :ranenthiran@gmail.com
ගරු කන්දයියා සිවනේසන් මැතිතුමා
Veerawahuපළාත් සභා මන්ත්‍රි
 
කණුක්කේණි නැගෙනහිර
මුල්ලියවලයි, මුලතිව්.
දුරකතන අංකය: 0777588910, 0242052914
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය : mullaibavan@gmail.com
  
 
ගරු ඒ.එල්.වයි. ජවාහීර් ජනූෆර්
Jawahirපළාත් සභා මන්ත්‍රි
 
තන්නීරූට්රු,
මුල්ලියවල, මුලතිව්.
දුරකතන අංකය: 0711515154
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය :janofarmpc@gmail.com
  
  

වවුනියාව දිස්ත්‍රික්කය

 
ගරු. වෛද්ය. පත්මනාදන් සත්තියලිංගම් මැතිතුමා
Sathiyalingamපළාත් සභා මන්ත්‍රි
 
අංක 25, 5වන පටුමග,
වෛරවපුලියන්කුලම,
වවුනියාව.
දුරකතන අංකය: 0710732726, 0242222726
ෆැක්ස් අංකය: 0242227574
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය : sathiyaitak@gmail.com
ගරු කන්දර් තාමෝදරපිල්ලෙයි ලිංගනාදන් මැතිතුමා
Linganathanපළාත් සභා මන්ත්‍රි
 
මහ වීදිය
නෙඩුන්කේණි
වවුනියාව
දුරකතන අංකය: 0773585212
කාර්යාල දුරකතන අංකය: 024-2225549
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය :gtlinganathan@yahoo.com
  
ගරු එම්. ත්‍යාගරාජා මැතිතුමා
Thiyagarajahපළාත් සභා මන්ත්‍රි
 
අංක:11, 9 වන පටුමග
වෛරවපුලියන්කුලම
වවුනියාව.
දුරකතන අංකය : 0779683208
ගරු රාමනාදර් ඉන්දිරරාසා මැතිතුමා
Indrarasaපළාත් සභා මන්ත්‍රි
 
අංක:104
පෙරිය තම්පනයි, වවුනියාව.
දුරකතන අංකය : 0775461431
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය : rirajahnpc@gmail.com
  
ගරු ආරච්චිලාගේ ධර්මපාල සෙනවිරත්න මැතිතුමා
Senevirathnaපළාත් සභා මන්ත්‍රි
 
උසාවි පෙදෙස,
මැදවච්චිය.
දුරකතන අංකය: 0174293512
කාර්යාල දුරකතන අංකය: 94-0242222786
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය : s.Darmapala@yaoo.com
ගරු අන්නිහාමිගේ ජයතිලක මැතිතුමා
Jayathilakaපළාත් සභා මන්ත්‍රි
 
2 වැනි හරස් වීදිය
ඊරට්ටපෙරියකුලම
වවුනියාව.
දුරකතන අංකය: 0716145361
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය : vjayathilaka1@gmail.com