Policy Documents – Department of Probation & Childcare

1. வடக்கு மாகாண அரச பொறுப்பேற்கும் இல்லம் மற்றும் சிறுவர் இல்லங்களிலுள்ள ஆதரவற்ற பிள்ளைகளை மகவேற்பு வழங்குவதற்கான நடைமுறைகள் தொடர்பான கொள்கை ஆவணம்

2. பாதுகாப்பு இல்லத்திற்கான கொள்கை ஆவணம்

3. Northern Province Child Development Center Statute No. 04 of 2016
(Gazette No. 1994/77 – Friday, November, 25. 2016)     English / TamilSinhala

4. Northern Province Child Day Care Center Statute No. 03 of 2016
(No.1991/41 – Wednesday November 02, 2016)      English / TamilSinhala

5.Northern Province Provincial Council Department of Probation and Child Care Services
Statute No. 05 of 2016  English/ TamilSinhala

6. தனியாள் விருத்தி வழிகாட்டி(16 – 18 வயது சிறுவர்களுக்கானது)