வடக்கு மாகாணப் பொதுச்சேவையின் காணி ஆணையாளர் திணைக்களத்தின் நில அளவை உதவியாளர் சேவையின் தரம் III, II மற்றும் தரம் I இல் உள்ள அலுவலகர்களுக்கான வினைத்திறமைகாண் தடைப் பரீட்சை – 2020

வடக்கு மாகாணப் பொதுச்சேவையின் காணி ஆணையாளர் திணைக்களத்தின் நில அளவை உதவியாளர் சேவையின் தரம் III, II மற்றும் தரம் I இல் உள்ள அலுவலகர்களுக்கான வினைத்திறமைகாண் தடைப் பரீட்சை – 2020

வடக்கு மாகாண நிதி திட்டமிடல் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சு, வடக்கு மாகாணம்

சுற்றறிக்கை
விண்ணப்பப்படிவம்

Palace of Chance Sister Sites Worth Visiting in 2023