பொது மக்களுக்கான சுகாதாரத்துறையினரின் விசேட அறிவித்தல்