Cooperative Employees Commission Circulars – 2009

 

Date Circular Title Circular No.
03.03.2009 கூட்டுறவு ஊழியர் நடைமுறைவிதிக் கோவையில் அத்தியாயம் 0 பிரிவு 1:8 இன்கீழ் 1:8:10 – 1:8:13 உட்பிரிவுகளைப் உட்புகுத்தல் 07/2008(i)
26.01.2009 2009 பகிரங்க விடுமுறை 13/2009
29.06.2009 ஆளணி அங்கீகாரம் பெறப்படாது இளைப்பாறிய பணியாளர்களுக்கு கூட்டுறவு ஊழியர் ஆணைக்குழுவின் 31/99 , 66/2006 இலக்க சுற்றுநிருபங்களை நடைமுறைப்படுத்தல் 14/2009
30.09.2009 கூட்டுறவு சங்கங்களுக்கான ஆட்சேர்ப்பின் போது கடைப்பிடிக்கப்பட வேண்டிய நடைமுறைகள் 15/2009
30.12.2009 கூட்டுறவு ஊழியர் ஆணைக்குழுவுடன் கடிதக் கொடுக்கல் வாங்கல் 07/2008