கூட்டுறவுச் சங்கங்கள் தொடர்பான கூட்டுறவுத் திணைக்கள சுற்றறிக்கைகள் (03)

 

High 5 Casino Games with the Best Bonus Rounds - Top Slots

 

கூட்டுறவுச் சங்கங்கள் தொடர்பான கூடடுறவுத் திணைக்கள சுற்றறிக்கைகள்
சுற்றறிக்கை தலைப்புக்கள்
சுற்றறிக்கை இல
1 கூட்டுறவு நிதி 1998-03, 2003-05, 2003-09, 2003-10, 2003-11, 2008-06, 2023-04
2 வியாபார பொருட் கொள்வனவு 1998-04, 2002-04, 2009-05, 2021-04
3 இயக்குநர், பொதுச்சபை உறுப்பினர் கொடுப்பனவுகள் 1998-05, 1999-07, 2007-05, 2007-06, 2013-01, 2013-02, 2015-02, 2018-07, 2019-04, 2018-07(01), 2022-01
4 இயக்குநர் சபைக் கூட்டங்களில் கலந்து கொள்ளும் கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்களுக்கான படிகள் 2000-04, 2023-01
5 கூட்டங்களும் தீர்மானம் மேற்கொள்ளலும் 1999-01, 2004-05
6 விற்பனை நிலையங்களை அமைத்தலும் புனரமைத்தலும் 1999-03, 2008-02, 2008-07, 2009-01, 2019-01
7 கணக்கு வைப்பு 1999-04, 2009-03, 2019-03
8 நடுத்தீர்ப்பு 2007-03
9 நடுத்தீர்ப்பாளர் கொடுப்பனவு 1999-05, 2001-05, 2006-14, 2015-01, 2018-01, 2022-02
10 பணியாளர்  விடயங்கள் 2000-01, 2001-02, 2002-02, 2005-04, 2006-04
11 அங்கத்துவம், கிளைக்குழு மற்றும் தெரிவு நடவடிக்கைகள் 2000-03, 2003-06, 2003-07, 2009-02, 2010-01, 2018-02, 2020-02
12 ஆதனக் கொள்வனவு, மூலதனச் செலவு 2001-01, 2001-03, 2002-03, 2003-01, 2004-03, 2006-02, 2021-03
13 ஒப்பந்த வேலைகள் 2001-04
14 வருமதி தொடர்பானது 2002-01, 2006-09
15 அரச தேர்தல்கள் 2004-04
16 பொருட் குறைவு மற்றும் நிதிக்கையாடல் 2004-07, 2006-03, 2007-02
17 முற்பணம் வழங்கல் 2005-07
18 குலைப்பு 2006-05
19 46(1) இன் கீழான பரிசோதனை/விசாரணை 2006-16
20 ஊக்குவிப்பு 2004-06, 2008-04
21 தரப்படுத்தல் 2019-02, 2020-03, 2021-01
22 வரவுசெலவுத் திட்டம் 2019-05
23 பொது 1998-02, 1998-06, 2005-01, 2005-032021-02