යාපනය තෙල්ලිපලෙයි ඔට්ටගපුලම් නිදහස් කළ ඉඩම්වලට මහජනතාවට ඇතුළුවීම සඳහා මාර්ග අවසර ලබා දෙයි

යාපනයේ තෙල්ලිපලෙයි ඔටගපුලම් ප්‍රදේශයේ මෑතකදී මුදා හරින ලද අක්කර 234.8 ක ඉඩම් කොටස් සදහා මහජනතාවට පිවිසීමට ප්‍රවේශ මාර්ග විවෘත කිරීමට සහ එම මාර්ග භාවිතයට ඉඩ සැලසීමට උතුරු පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාර පී.එස්.එම්.  චාල්ස් මහත්මිය අද (07/05/2024) සිය ආරක්ෂක වෙත දැනුම් දුන්නාය.අද ඔටගපුලම් ප්‍රදේශයේ සංචාරයක නිරත වූ ගරු ආණ්ඩුකාර තුමිය නිදහස් කරන ලද ඉඩම්වල නිරීක්ෂණ චාරිකාවක නිරත […]

යාපනය තෙල්ලිපලෙයි ඔට්ටගපුලම් නිදහස් කළ ඉඩම්වලට මහජනතාවට ඇතුළුවීම සඳහා මාර්ග අවසර ලබා දෙයි Read More »