යාපනය කොටුව සංචාරකයන්ගේ ආකර්ෂණය යොමු වන ස්ථානයක් බවට පත් කිරීමට නව සැලසුම් සකස් කරන ලෙස ගරු ආණ්ඩුකාර තුමිය ගෙන් උපදෙස්

උතුරු පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාර පී.  එස්.  එම්.  චාල්ස් මහත්මිය මෙම සංවර්ධන අදහස් ඉදිරිපත් කර සහ අද (2024/05/02) ආණ්ඩුකාර ලේකම් කාර්යාලයේ පැවති රැස්වීමේදීය. සංචාරකයන් ආකර්ෂණය කර ගැනීම සඳහා යාපනය කොටුවේ අභ්‍යන්තර සහ පිටත අලංකාර කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ව්‍යාපෘති යෝජනා ඉදිරිපත් කරන ලෙස ද ගරු ආණ්ඩුකාර තුමිය පැවසීය. යාපනය මහනගර සභාව, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සහ පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව […]

යාපනය කොටුව සංචාරකයන්ගේ ආකර්ෂණය යොමු වන ස්ථානයක් බවට පත් කිරීමට නව සැලසුම් සකස් කරන ලෙස ගරු ආණ්ඩුකාර තුමිය ගෙන් උපදෙස් Read More »