මන්නාරම මහ රෝහලට ඉන්දීය රජය රුපියල් මිලියන 600 ක පරිත්‍යාගයක් අනුමත කර ඇත

මන්නාරම මහ රෝහලට ඉන්දීය රජය රුපියල් මිලියන 600 ක පරිත්‍යාගයක් අනුමත කර ඇත.  ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්දීය මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය හරහා  උතුරු පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාර තුමිය කළ ඉල්ලීමකට අනුව මෙම මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන ලැබී ඇත. රුපියල් මිලියන 600ක පරිත්‍යාගය මන්නාරම මහ රෝහලේ හදිසි අනතුරු හා හදිසි ප්‍රතිකාර අංශයේ ඉදිකිරීම් සහ වෛද්‍ය උපකරණ මිලදී ගැනීම සඳහා යොදා ගැනේ. […]

මන්නාරම මහ රෝහලට ඉන්දීය රජය රුපියල් මිලියන 600 ක පරිත්‍යාගයක් අනුමත කර ඇත Read More »