උතුරු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයේ ජාතික පරිසර සතිය (2023.05.30-2023.06.05)

“ප්ලාස්ටික් මඟින් සිදුවන පරිසර හාණිය වලක්වමු” යන තේමාව යටතේ මෙවර ජාත්‍යන්තර පරිසර දිනය එක්සත් ජාතීන්ගේ පරිසර වැඩසටහන විසින් සංවිධානය කරන ලදී. මේ ආකාරයට මැයි මස 30 වන දින සිට ජුනි මස 05 දින දක්වා “ජාතික පරිසර සතිය” ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී. ඒ අනුව උතුරු පළාත් සභාව තුළ සතිය පුරාවටම සිදුවීම් පැවැත්විණි. පළමු …

උතුරු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයේ ජාතික පරිසර සතිය (2023.05.30-2023.06.05) Read More »