උතුරු පළාතේ ලේඛකයින් දිරිමත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ගරු ආණ්ඩුකාර තුමිය සමඟ සාකච්ඡාවක්

 දෙමළ අධ්‍යයන කමිටුවේ ඉල්ලීම පරිදි උතුරු පළාතේ ලේඛකයින් දිරිමත් කිරීම පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් අද (2024/05/14) ආණ්ඩුකාර ලේකම් කාර්යාලයේදී පැවැත්විණි.  උතුරු පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාර පී.එස්.එම්.  චාල්ස් මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැති මෙම සාකච්ඡාවට දෙමළ අධ්‍යයන කමිටුවේ සභාපති, ආණ්ඩුකාර සහකාර ලේකම්, පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ, සහකාර පළාත් සංස්කෘතික අධ්‍යක්ෂ ඇතුළු පිරිසක් සහභාගි වූහ. දේශීය ලේඛකයන්ගේ වර්තමාන තත්ත්වය, ප්‍රකාශන ආයතන, මුද්‍රණාල […]

උතුරු පළාතේ ලේඛකයින් දිරිමත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ගරු ආණ්ඩුකාර තුමිය සමඟ සාකච්ඡාවක් Read More »