යාපනය තෙල්ලිපලෙයි ඔට්ටගපුලම් ප්‍රදේශයේ නිදහස් කළ ඉඩම්වලට මහජනතාවට ඇතුළුවීමට මාර්ග විවෘත කෙරේ

 යාපනය තෙල්ලිපලෙයි ඔට්ටගපුලම් ප්‍රදේශයේ පසුගියදා මුදාහැරුණු අක්කර 234.8ක ඉඩම් සඳහා මහජනතාවට ප්‍රවේශ වීම සඳහා මාර්ග විවෘත කර තිබේ.  උතුරු පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාර පී.එස්.එම්.  චාල්ස් මහත්මිය සහ යාපනය  අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් (ඉඩම්) සහ තෙල්ලිපලෙයි ප්‍රාදේශීය ලේකම් යන මහත්වරු 07 වැනිදා මෙම ප්‍රදේශයේ ක්ෂේත්‍ර සංචාරයක නිරත වූ අතර ආරක්ෂක අංශ සමඟ සාකච්ඡා කර මාර්ග දෙකක් විවෘත කර […]

යාපනය තෙල්ලිපලෙයි ඔට්ටගපුලම් ප්‍රදේශයේ නිදහස් කළ ඉඩම්වලට මහජනතාවට ඇතුළුවීමට මාර්ග විවෘත කෙරේ Read More »