අස්වැසුම වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් වූ අභියාචනාවලට අදාල විමර්ශන පළමුව උතුරු පළාතෙ අවසන් බව මුදල් රාජ්‍ය ඇමති කියයි

අස්වැසුම සුබසාධන ව්‍යාපෘතියේ දෙවන අදියර ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සාකච්ඡාවක් 2024.02.13 දින මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය සෙහාන් සේමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කොළඹ පිහිටි මුදල්, ආර්ථික සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යාංශයේ නව ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්විණි. මෙම සාකච්ඡාව සඳහා උතුරු පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාර පී.එස්.එම්.  චාල්ස් මහත්මියද සහභාගී වූවාය. අස්වැසුම සුබසාධන ව්‍යාපෘතිය රටපුරා ප්‍රවර්ධනය කර ඇති අතර එහි දෙවන අදියර මේ මස 15 වැනිදා […]

අස්වැසුම වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් වූ අභියාචනාවලට අදාල විමර්ශන පළමුව උතුරු පළාතෙ අවසන් බව මුදල් රාජ්‍ය ඇමති කියයි Read More »