උතුරේ ගුරු හිගයට විසඳුම් ලබාදීමටත් ගුරුවරුන්ගේ විනය ඇති කිරීමටත් කටයුතු කර ඇති බව උතුරු පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරතුමිය පවසයි.

උතුරු පළාතේ අධ්‍යාපන සංවර්ධනය පිළිබඳ වූ ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීමක් අද (06) වවුනියාව නගරසභා සංස්කෘතික ශාලාවේදී පැවැත්විණි. ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා සහ උතුරු පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාර පී.එස්.එම් චාල්ස් මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති අතර මෙම අවස්ථාවට , රාජ්‍ය අමාත්‍ය කාදර් මස්තාන්, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන්, පළාත් අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන්, අධ්‍යාපන නිලධාරීන්, විදුහල්පතිවරුන්, හා ගුරුවරුන් සහභාගී වූහ. […]

උතුරේ ගුරු හිගයට විසඳුම් ලබාදීමටත් ගුරුවරුන්ගේ විනය ඇති කිරීමටත් කටයුතු කර ඇති බව උතුරු පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරතුමිය පවසයි. Read More »