යාපනයේ නව ඉන්දීය නියෝජ්‍ය තානාපතිවරයා උතුරු පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරතුමිය හමුවෙයි. පිරිසිදු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා පූර්ණ සහයෝගය ලබාදීමට සූදානම් බවටද සහතිකයක්

යාපනයේ නව ඉන්දීය නියෝජ්‍ය තානාපති සෙවිති සායි මුරලි මහතා, උතුරු පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාර පී.එස්.එම්. චාල්ස් මහත්මිය හමු වී සාකච්ඡාවක නිරත විය.‍ මෙම හමුව අද (2024.02.28) උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර ලේකම් කාර්යාලයේදී පැවැත්විණි. උතුරු පළාතේ සිදු කෙරෙන සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සහ ජනතා අවශ්‍යතා ඇතුළු කරුණු රැසක් පිළිබඳව උතුරු පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරතුමි විසින් ඉන්දීය නියෝජ්‍ය තානාපතිවරයා දැනුවත් කරන ලදී. […]

යාපනයේ නව ඉන්දීය නියෝජ්‍ය තානාපතිවරයා උතුරු පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරතුමිය හමුවෙයි. පිරිසිදු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා පූර්ණ සහයෝගය ලබාදීමට සූදානම් බවටද සහතිකයක් Read More »