උතුරේ සෞඛ්‍ය නිලධාරීන්ගේ හිගයට විසඳුම් ගෙන ඇති බව උතුරු පලාත් ගරු ආණ්ඩුකාරතුමිය පවසයි

මන්නාරම දිස්ත්‍රීක් මහ රෝහලේ මාතෘ නේවාසිකාගාර 02ක් ප්‍රතිසංස්කරණය කොට විවෘත්ත කොට ජනතා අයිතියට පත්කිරීම 09 වනදා උතුරු පලාත් ගරු ආණ්ඩුකාර පී.ඒස්.ඒම්.චාල්ස් මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවත්වුණි. මන්නාරම සුභසාධක සංගමයේ ලන්ඩන් ශාඛාවේ සාමාජිකයින්ගේ රුපියල් මිලියන 38 ක මූල්‍ය ආධාර මත එම සාමාජිකයින්ගේද ප්‍රධානත්වයෙන් මන්නාරම් රෝහලේ නව වාට්ටු දෙකක් ජනතා අයිතියට පත්කරන ලදි. මෙම අවස්ථාවට උතුරු පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා […]

උතුරේ සෞඛ්‍ය නිලධාරීන්ගේ හිගයට විසඳුම් ගෙන ඇති බව උතුරු පලාත් ගරු ආණ්ඩුකාරතුමිය පවසයි Read More »