යාපනය නෙල්ලිඅඩි මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ සිසුවෙකුට පහරදීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් කඩිනම් පියවරක් ගැනීමට ගරු ආණ්ඩුකාර කාර්ය සාධක බලකායෙන් පියවර.

උතුරු පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාර පී.එස්. චාල්ස් මහත්මියගේ උපදෙස් මත හා නිර්දේශයකට අනුව යාපනය නෙල්ලිඅඩි මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ සිසුවෙකුට පහරදීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් වහා සොයා බලා වාර්තාවක් ලබාදෙන ලෙස ගරු ආණ්ඩුකාරතුමියගේ සෘජු අධීක්ෂණය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන අබයම් ඒකකය මඟින් පාසල් විදුහල්පතිවරයාට සහ ප්‍රාදේශීය අධ්‍යාපන නිලධාරීන් වෙතට උපදෙස් දී ඇත. නෙල්ලිඅඩි මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිවරයා පැවසුවේ, පහරකෑමට ලක්වූ […]

Highest Paying Casino Games You Should Play Online

යාපනය නෙල්ලිඅඩි මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ සිසුවෙකුට පහරදීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් කඩිනම් පියවරක් ගැනීමට ගරු ආණ්ඩුකාර කාර්ය සාධක බලකායෙන් පියවර. Read More »