උතුරු පළාතේ ග්‍රාමීය ජනතාවගේ ගැටළු විසඳීම සඳහා ආණ්ඩුකාරතුමියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ජනහමු පැවැත්වීමේ වැඩසටහනක්

Great West Virginia Online Casinos to Try Out in 2023

උතුරු පලාතේ ගමින් ගමට ගොස් ජනතාවගේ ගැටලු පිළිබඳව සාකච්ඡා කොට ඒ් සඳහා විසඳුම් ලබාදෙමින් සුහඳ ජනහමු පැවැත්වීමේ වැඩසටහනක් උතුරු පලාත් ආණ්ඩුකාර පී.එස්.එම්. චාල්ස් මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආරම්භ කොට තිබේ. උතුරු පළාතේ පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේද අධික්ෂණයන් පරිදි මෙම වැඩසටහන සම්බන්ධීකරණය කෙරෙන අතර එහි පළමු අදියර ඊයේ (2024-01-30) සවස යාපනය අරියාලෙයි නැගෙනහිර ප්‍රදේශයට ගොස් ජනතාව හමුවී ජනතාව කාලයක […]

උතුරු පළාතේ ග්‍රාමීය ජනතාවගේ ගැටළු විසඳීම සඳහා ආණ්ඩුකාරතුමියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ජනහමු පැවැත්වීමේ වැඩසටහනක් Read More »