වාණිජ මට්ටමේ රතු කෙසෙල් වගාව පිළිබඳ ක්ෂේත්‍ර දිනය

‘වාණිජ මට්ටමේ රතු කෙසෙල් වගාව’ යන තේමාව යටතේ ක්ෂේත්‍ර දිනයක් 2024.04.03 දින පෙ.ව.9.30ට කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කයේ අන්බුපුර පාරේ මුලංගාවිල් ප්‍රදේශයේ පිහිටි තම්පිපිල්ලේ ශේඛර් මහතාගේ GAP සහතික කළ ගොවිපළේදී පැවැත්විණි. මහානන්දන් මහිලාන් (කෘෂිකර්ම උපදේශක) මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණි. මෙම අවස්ථාවට ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා ලෙස සුකන්තිනී සෙන්දිල්කුමාරන් මහත්මිය (උතුරු පළාත පළාත් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ) සහ නියෝජ්‍ය පළාත් කෘෂිකර්ම නිලධාරිනී ජගතීස්වරී […]

වාණිජ මට්ටමේ රතු කෙසෙල් වගාව පිළිබඳ ක්ෂේත්‍ර දිනය Read More »