උතුරු පළාතේ ඉඩම් ඔප්පු පැවරීම තාවකාලිකව අත්හිටුවන බව යාපනය දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීමේදී ගරු ආණ්ඩුකාර තුමිය දන්වයි.

යාපනය දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම, සම සභාපතිවරුන් වන  උතුරු පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාර පී.  එස්.  එම්.  චාල්ස් මහත්මිය ගේ සහ, ගරු අමාත්‍ය ඩග්ලස් දේවානන්දා මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද (2024/04/18) දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලීය ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්විණි. ගරු උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර පී . එස්.  එම්.  චාල්ස් මහත්මිය මේ පිළිබඳව අදහස් දක්වමින්  නැවත පදිංචි කිරීමේ කටයුතු මේ වසර  තුළදී අවසන් කළ […]

උතුරු පළාතේ ඉඩම් ඔප්පු පැවරීම තාවකාලිකව අත්හිටුවන බව යාපනය දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීමේදී ගරු ආණ්ඩුකාර තුමිය දන්වයි. Read More »