ලෝක පිරිසිදු කිරීමේ දිනය නිමිත්තෙන් ප්‍රධාන ලේකම් පොකුර කාර්යාලය විසින් නල්ලූර් කෝවිල් පරිසරය පිරිසිදු කිරීමේ වැඩසටහනක් 2023 පැවැත්වේ

ලෝක පිරිසිදු කිරිමේ දිනය සෑම වසරකම සැප්තැම්බර් තුන්වන සෙනසුරාදා සමරනු ලැබේ. ඒ අනුව ‘ඉවුර, ගංගා, වනාන්තර සහ මාර්ගවල අනවසරයෙන් අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම පිරිසිදු කිරීම’ යන තේමාව යටතේ රටවල් 164ක් මෙවර සමරනු ලැබුවා. මෙම ව්‍යාපෘතිය රජයේ පෞද්ගලික සමාගම් සහ මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ සහයෝගයෙන් සිදු කිරීම විශේෂත්වයකි. මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා උතුරු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම්වරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් …

ලෝක පිරිසිදු කිරීමේ දිනය නිමිත්තෙන් ප්‍රධාන ලේකම් පොකුර කාර්යාලය විසින් නල්ලූර් කෝවිල් පරිසරය පිරිසිදු කිරීමේ වැඩසටහනක් 2023 පැවැත්වේ Read More »