ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් – ජාතික වෘත්තීය අධ්‍යාපන සුදුසුකම් (NVQ-RPL) සහතික පත්‍ර බෙදාහැරීමේ යෝජනා ක්‍රමය-උතුරු පළාත

උතුරු පළාත් සභාවේ ජාතික ජාතික කම්කරු සංවිධානයේ International Labour Organization(ILO) රුපියල් මිලියන 12ක් මූල්‍ය ආධාර යටතේ NAITA ගේ සහභාගීත්වයෙන් රැකියා අපේක්‍ෂිත බහු අංශයේ ප්‍රතිලාභීන් 1000කට NVQ-RPL(NATIONAL VOCATIONAL QUALIFICATION OF PRIOR LEARNING) සහතික පත්‍ර බෙදාහැරීමේ යෝජනාව පසුගිය නොවැම්බර් මස අරම්භ කල ඇති අතර උතුරු පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, උතුරු පළාත් කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව, උතුරු පළාත් ධීවර දෙපාර්තමේන්තුවේ සහභාගීත්වයෙන් …

ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් – ජාතික වෘත්තීය අධ්‍යාපන සුදුසුකම් (NVQ-RPL) සහතික පත්‍ර බෙදාහැරීමේ යෝජනා ක්‍රමය-උතුරු පළාත Read More »