ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව

Web Banner55

අධ්‍යක්ෂ

ඉංජිනේරු එස්.මෝහනදේවන් මහතා

පළාත් අධ්‍යක්ෂ – ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව

Free Casino Games You Can Play Online - Are They Worth It?

දුරකතන: +94-21-2220625
ෆැක්ස්: +94-21-2212700
විද්‍යුත් තැපෑල: npbuild@sltnet.lk

මෙහෙවර:

උතුරු පළාතේ තුළ වූ රාජ්යර අංශයේ ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් ප්රාතිසංස්කරණ අළුත්වැඩියා සහ නඩත්තු කිරීම් සම්බන්ධයෙන් තෘප්තිමත් සේවාවන් සැපයීම.

ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරකමි :

 • උතුරු පළාත් සභාව සහ මධ්‍යම රජය යටතේ කි්‍රයාත්මක වන අමාත්‍යාංශ හා දෙපාර්තමෙින්තුවලට අවශ්‍ය ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීමි ප්‍රතිසංස්කරණ හා අ`ඵත්වැඩියා යන කටයුතු ප්‍රතිපත්ති හා තීරණ ඝ පාලන හා සමිබන්ධීකරණයන්ට අනුකූලව ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • ඉදිකිරීමි සමිබන්ධව අවශ්‍ය වන ක්‍රියාවලියන් සැළසුමි කිරීමෙිදී ඇස්තමෙින්තු සකස් කිරීමඝඉදිකිරීමි නඩත්තු කිරීම හා උපදේශක සේවාවන් සැපයීම.
 • රාජ්‍ය අංශයේ ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් වැඩසටහන් සංවිධානය කිරීම.
 • ඉදිකිරීමි ක්ෂෙත්‍රයට අවශ්‍ය වන ගොඩනැගිලි උපකරණ ආරක්ෂා කිරීම.
 • ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීමි ආශ්‍රීත ගැට`ඵ පර්යේෂණය කිරීමට උනන්දු කිරීම .
  ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීමි ස`දහා අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය පරීක්ෂා කිරීම හා වැඩ කටයුතුවල ප්‍රමිති තහවුරු කර ගැනීම.
 • කාර්මික සහ අනෙකුත් නිලධාරීන් හට සුදුසු පුහුණු වැඩසටහන් සංවිධානය කිරීම.
 • චංචල සහ නිශ්චල වත්කම් පුද්ගලික තොරතුරු සංවර්ධන වැඩසටහන් තවත් බොහෝ දේවල් සඳහා තොරතුරු සමුදාය දියුණු කිරීම හා නඩත්තු කිරීම.
 • ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් සම්බන්ධිත කාර්යයන් අධීක‍ෂණය කිරීම හා පාලනය කිරීම.
 • ගිවිසුමි ක්‍රමවෙිද සහ කි්‍රයාපටිපාටි දියුණු කිරීම.

සම්බන්ධිත ලැයිස්තුව

තැපැල් ලිපිනය :  A9 Beach Road, Kurunagar, Jaffna.

පොදු දුරකථන අංකය : 021-2228091, 021-2212900

ෆැක්ස් අංකය : 021-2212700

Self-Servicing Ideas Slot Operators Need to Know About

විද්‍යුත් තැපෑල : npbuild@sltnet.lk

DesignationName 
Telephone Number 
Email
විද්‍යුත් තැපෑලඉංජිනේරු එස්.මෝහනදේවන් මහතාDirect: 021-2220625
ෆැක්ස් අංකය : 021-2212700
ෆැක්ස්: 0773868576
 
Deputy Director(Technical)Eng.S.Suntharakumarසෘජු දුරකථන අංකය: 021-2220852
 ෆැක්ස්: 0777115547
build.design2010@gmail.com
Deputy Director(Design)Eng.K.Kuganesanසෘජු දුරකථන අංකය: 021-3215132
  ෆැක්ස්:0772389864
build.structural@gmail.com
AccountantMr.S.Ahelanසෘජු දුරකථන අංකය: 021-3202163
ෆැක්ස්: 0772497266
buildingacct2015@gmail.com
Design EngineerEng.K.Ganeshamoorthyසෘජු දුරකථන අංකය: 021-3202587 
ෆැක්ස්: 0773463603
build.design2010@gmail.com
Design EngineerMr.V.Mernanසෘජු දුරකථන අංකය: 021-2228091( Ext-203)
ෆැක්ස්: 0774902034
build.structural@gmail.com
Electrical EngineerMr.A.Krishnananthanසෘජු දුරකථන අංකය:021-2228091( Ext-207)
ෆැක්ස්: 0775903672
build.design2010@gmail.com
Administrative OfficerMrs.R.Sivasorubiසෘජු දුරකථන අංකය:021-2228091( Ext-209)
ෆැක්ස්: 0714471790
build.adnp2010@gmail.com

LATEST NEWS & EVENTS