13 වන පළාත් මට්ටමේ ටේක්වාන්ටෝ තරඟාවලිය

13 වන පළාත් මට්ටමේ ගැහැණු, පිරිමි ටේක්වාන්ටෝ තරඟාවලියක් මුලතිව් දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ දී 2019 මාර්තු 23,24 වන දිනයන්හි පවත්වනු  ලැබිණ. මෙම තරඟාවලිය උතුරු පළාත් ක්‍රීඩා දෙපාර්තමේන්තුව මගින් සංවිධානය කර තිබිණ.

 

Please follow and like us:
0