සමූපාකාර සේවා කොමිෂන් සභාව

wa_banner

ලේකම්

ටී. උමා මහත්මිය

ලේකම්

දු.අ: 021 221 7930
ෆැක්ස්: 021 222 0657
ජංගම: 0776 945 059

දැක්ම:

උතුරු පළාත් සමූපකාර සමිතිය මගින් කාර්යක්‍ෂමතා, විශිෂ්ඨ හා තරිග කිරීමේ හැකියාවක් සහිත සේවාවක් ස්ථාපිත කිරීම

මෙහෙවර:

උතුරු පළාත් සමූපකාර සමිතිය විසින් සාර්ථකව සේවක බිදවා ගැනීම් මගින් සුදුසුකම් ලත් සේවකයින් තෝරා ගෙන ඔවුන් හට සුදුසු සේවා කොන්දේසි, නියමිත වැටුප් පියවර යනාදිය ලබාදීම එසේම සේවය ලබාදුන් අය හා සේවකයින් අතර සාර්ථක සුහදතාවයක් සහතික කර ඒ මගින් සාර්ථක අධි නිෂ්පාදනයක් ලබා ගැනීම.

සම්බන්ධතා විස්තරය

තැපැල් ලිපිනයසමූපාකාර සේවා කොමිෂන් සභාව, නො.18/9, වය්මන් පාර, නල්ලූර්, යාපනය.

සාමාන්ය දුරකථන: 021 221 7930

ෆැක්ස්: 021 222 0657

විද්‍යුත් තැපෑල: pcec.np@gmail.com, npcec@sltnet.lk

තනතුරනමදුරකථන අංකයවිද්‍යුත් තැපෑල
ලේකම්එන්. තිරුලිංගනාතන් මහතාසෘජු:  021 221 7930
ෆැක්ස්: 021 222 0657
ජංගම: 0776 945 059
 
පරිපාලන නිලධාරියෙකි   
චක්‍රලේඛ – සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

පහත සඳහන් වගුවේ වර්ෂය තෝරන්න 

1994

1995

1998

1999

2000

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019