වලිකාමම් උතුරු ප්‍රදේශයේ එක් ඉඩම් කොටසක් නිදහස් කරනු ලැබිණ

වලිකාමම් උතුරු ප්‍රදේශයේ යුධහමුදා භාවිතයේ තිබූ ඉඩම් කොටසක් මහජන භාවිතය සඳහා නිදහස් කරනු ලැබිණ.

යාපනය දිස්ත්‍රික් ආරක්ෂක සේනා ආඥාපති මේජර් ජෙනරාල් දර්ශන හෙට්ටිආරච්චි මහතා විසින් යාපනය දිස්ත්‍රික් දිසාපති එන්. වේදනායහන් මහතා වෙතට නිදහස් කරනු ලැබූ ඉඩම් බලපත්‍ර ඊයේ (04) දින වලිකාමම් උතුරු ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලයේ දී නිල වශයෙන් භාර කෙරුණි.

මෙලෙස මයිලීට්ටිත්තුරෛ උතුරු ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාශයට අයත් අක්කර 3 යි පර්චස් 120ක්, පලාලි නැගෙනහිර ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාශයට අයත් අක්කර1 පර්චස් 120ක් සහ මයිලීට්ටි උතුරු ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාශයට අයත් අක්කර 13 පර්චස් 155.02 ක පෞද්ගලික ඉඩම් ඇතුළුව රජයේ ඉඩම් පර්චස් 40 ක් මයිලීට්ටිතුරෛ ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාශයේ නිදහස් කරනු ලැබිණ.

මෙම අවස්ථාවට වලිකාමම් උතුරු ප්‍රාදේශිය ලේකම් සී.සිවසිරි මහතාද සහභාගි විය.