සෞඛ්ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

Best Casino Apps with No Deposit Bonus UK 2023 - Poker, Slots
healthdept

ඩිරෙක්ටර්

ත.සතියමූර්ත්ය් මහතා

ඩිරෙක්ටර්

දුරකතන අංකය: 021 222 0811
ෆැක්ස් අංකය : 0212220818
ජංගම: 0777395009
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය : pdhsnp@gmail.com

Online Poker Tournaments You Can Enter Right Now - PokerListings

දැක්ම:

පළාතේ කායික මානසික හා සමාජීය යහපැවැත්ම උදෙසා දායකවන නිරෝගි ප්‍රජාවක් බිහි කිරීම.

මෙහෙවර:

ජාතික සෞඛ්‍ය ඉලක්ක ලඟාකර ගැනීම සඳහා මහජනතාවගේ අවශ්‍යතා අපක්ෂපාතීව හා සාධාරණව ඉටුකර දීම මගින් තත්ත්වයෙන් උසස් ප්‍රතිකාර රෝග නිවාරණ සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන සහ පුනරුත්ථාපන සේවාවක් සැපයීම තුළින් ප්‍රශස්ත සෞඛ්‍ය මට්ටමක් ලඟාකර ගැනීම.

Objectives

 • To establish and develop Health Surveillance and Information System at Provincial and district level.
 • To ensure and organize curative health services of standard quality.
 • To ensure the availability of comprehensive health services in each districts of Northern Province.
 • To rehabilitate and reconstruct health facilities on priority basis.
 • Improve the nutritional status of the vulnerable groups.
 • To ensure the sustainability of projects and programmes.
 • To promote health and quality of life by preventing and controlling disease, injuries and disabilities.
 • To ensure the better financial management for the benefit of the health sector of province.
 • To improve the capacity and proper deployment of competent Health care workforce.
 • To coordinate and facilitate all stakeholders in the Health sector to achieve the national and provincial goals for health.

Function

Co-ordinate the health activities among districts with all Regional Directors of Health Services.

 •  Ensure uninterrupted service delivery through the health institutions in the province by timely, adequate supply of Drugs, Dressings, Equipment and consumables.
 •  Ensure provision of primary health care services to the population in the province including the returnees and internally displaced population.
 •  Organize activities of prevention of communicable diseases such as Dengue, Malaria, TB, Sexually Transmitted Diseases (STD) and Rabies.
 •  Co-ordinate with health policy matters at the provincial level and provide technical assistance in making decisions.
 •  Make link between Provincial Ministries, Provincial Authorities and Line Ministries.
 • Ensure better financial management for the benefit of the health sector of the province.
 • Organize ways and means of inventory control and ensure periodic board of surveys annually.
 • Organize disposal of unserviceable and obsolete items and grant write off authority.
 • Implementation, supervision, monitoring & evaluation of Annual Implementation Programme and other Capital Programmes.
 • Ensure the quality services rendered by implementing quality assurance.
 • Improve the clinical training facilities and ensure the regular staff training.
 • Attend for the public complaints promptly and ensure the investigations and disciplinary actions are carried out properly.
 • Make effort to fulfill the vacancies of the institutions.
 • Maintain Health Sector Data Base (including sectoral atlas for the Health Sector, Northern Province)
 • Create better environment to improve ability and efficiency of the health staff.
 • Regulate private health sector facilities within the province and coordinate with Central Ministry.

සම්බන්ධිත ලැයිස්තුව

Postal Address : Health Village, Pannai, Jaffna.

General Telephone: 0212220819

Fax No. : 0212220818

E-mail pdhsnp@gmail.com

DesignationName Telephone Number Email
Provincial Director Dr. T. SathiyamoorthyDirect: 021 222 0811
Mobile: 0777395009
Fax: 0212220818
pdhsnp@gmail.com
Deputy Provincial DirectorDr. K. NanthakumaranDirect: 021220813dpdhsnp@gmail.com
Chief AccountantMr. V. KalaiselvanDirect: 0212220812
Mobile:0773715989
capdhsnp@gmail.com
AccountantMrs. S. NishanthiDirect:0212220839
Mobile: 0773980552
pdhsnpacct@gmail.com
Mechanical EngineerEng. S. JohnsonDirect: 0212220805
Mobile: 0771764692
Me.pdhsnp@gmail.com
Administrative OfficerMrs.S.KirupakaranDirect:0212220814

pdhsnp@gmail.com
Planning & Programming OfficerMiss.A.JeyaranchiniDirect:0212220815
Mobile: 0718242307
healthplanningnp@gmail.com

LATEST NEWS & EVENTS