ස්ථිර බෝග සායන කඳවුර – වව්නියාව දිස්ත්‍රික්කය

සෑම සිකුරාදා දිනකම උදෑසන 5 සිට 7.30 දක්වා වව්නියාව වෙළඳපොළට පෙරේදා (01.03.2024) ආරම්භය ස්ථිර බෝග සායනය පැවැත්වේ. CABI ලෙස හඳුන්වනු ලබන්නේ “කෘෂිකාර්මික සහ ජීව විද්‍යා ජාත්‍යන්තර මධ්‍යස්ථානය” ආයතනය විසින් 2009 වසරේ දී ශ්‍රී ලංකාව තුළ ඉදිරියෙන් සිට යෝජනා ක්‍රමයක් හඳුන්වා දෙන ලදී. එය ජයග්‍රහණය කරවීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ සියලුම දිස්ත්‍රික්කවල ජංගම බෝග සායනය සහ ස්ථිර බෝග සායනය ඉදිරියට ගෙන ගියේය.

නමුත් 2020 දී ඇති වූ COVID- 19 වසංගතය හේතුවෙන් අතරමැදි විය. පසුව නැවත වව්නියාව දිස්ත්‍රික්කයට ආරම්භ කර ඇත.
ගොවීන් තම නිෂ්පාදන අලෙවි කිරීමට පැමිණෙන විට වගාවේදී ඇතිවී තිබෙන ගැටලුවලට විසඳුමක් ලෙස ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන් පැමිණ විසඳුම් ලබා දෙනවා. විශේෂයෙන්ම භෝග ආරක්ෂණ ගැටළු වහාම විසඳා ඇත.
තවද ක්ෂණික විසඳුමක් ලබා දිය නොහැකි නම්, පසුව ඔවුන් අමතා විසඳුමක් ලබා දේ.
දිස්ත්‍රික්කයේ ගොවීන්ට සහ අනෙකුත් දිස්ත්‍රික්කවලින් පැමිණෙන ගොවීන්ට මෙම සේවාව ලබාගත හැක.

Things You Need to Know About Multi-Hand Poker