වත්මන් රජය විසින් ක්‍රියාත්මක කර ඇති ධියවර ලිය දිරිය වැඩසටහන යපනය වීරසින්හම් ශාලාවේදි

වත්මන් රජය විසින් ක්‍රියාත්මක කර ඇති ධියවර ලිය දිරිය වැඩසටහන යපනය වීරසින්හම් ශාලාවේදි ධීවර හා ජලජ සම්පත් අමාත්‍ය ඩග්ලස් දේවානන්ද මහතා හා උතුරු පලාත් ආණ්ඩුකාර පී.එස්.එම් චාර්ල්ස් මහත්මියගේ සහභාගීත්වයෙන් පසුගිය 17 ආරම්භ කරන ලදි.

ඒ අනුව ධීවර ක්ෂේත්‍රය ආශ්‍රිත කර්මාණතයන්ට ඔවුන් යොමු කරමින් ඔවුන් බලගැන්වීමේ නියමු ව්‍යාපෘතියක් ලෙස මෙය ආරම්භ කරන ලදි.

යාපනය හා කිලිනොච්චිය නියෝජනය කරමින් ධීවර කාන්තාවන් විශාල පිරිසක් මෙම අවස්තාවට සහභාගී විය

මේහිදී අදාල කාන්තාවන් නගාසිටුවීමට රජය ගෙන ඇති වැඩ පිලිවල පිලිබදව අදාල කාන්තාවන් දැනුවත් කරන ලදි.

මෙම අවස්තාවට රාජ්‍ය නිලධාරීන් ධීවර කාන්තාවන් ඇතුලු පිරිසක් සහභාගී විය