ලෝක පිරිසිදු කිරීමේ දිනය නිමිත්තෙන් ප්‍රධාන ලේකම් පොකුර කාර්යාලය විසින් නල්ලූර් කෝවිල් පරිසරය පිරිසිදු කිරීමේ වැඩසටහනක් 2023 පැවැත්වේ

Best Casino Slots in Florida - Where in FL Can I Play Them?

ලෝක පිරිසිදු කිරිමේ දිනය සෑම වසරකම සැප්තැම්බර් තුන්වන සෙනසුරාදා සමරනු ලැබේ. ඒ අනුව ‘ඉවුර, ගංගා, වනාන්තර සහ මාර්ගවල අනවසරයෙන් අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම පිරිසිදු කිරීම’ යන තේමාව යටතේ රටවල් 164ක් මෙවර සමරනු ලැබුවා. මෙම ව්‍යාපෘතිය රජයේ පෞද්ගලික සමාගම් සහ මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ සහයෝගයෙන් සිදු කිරීම විශේෂත්වයකි.

මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා උතුරු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම්වරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2023.09.16 සෙනසුරාදා පෙරවරු 8.00ට නල්ලූර් කෝවිල අවට පිරිසිදු කිරීමේ කටයුතු සිදු කරන ලදී.

මෙම පිරිසිදු කිරීමේ අවස්ථාවට උතුරු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම්, නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම්වරුන්, සහකාර ප්‍රධාන ලේකම්, පරිපාලන නිලධාරීන් සහ ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාල නිලධාරීන් නල්ලූර් ප්‍රාදේශීය සභාවේ සෞඛ්‍ය අධීක්ෂකවරුන් සහ සේවකයින් ප්‍රධාන ලේකම් පොකුරු නිලධාරීන් සමඟ නල්ලූර් කෝවිල ZERO PLASTIC වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සහභාගී විය.

Must-Follow Live Dealer Online Casino Tips - PokerListings