මාවිට්ටපුරම් කන්දසාමි දේවාලයට ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා සංචාරයක යෙදුණි.

More Online Casinos Coming to MI - See Latest Entry

මාවිට්ටපුරම් කන්දසාමි දේවාලයට අද (11) දින පෙරවරු සංචාරයක නිරත වූ ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා දේවාලයේ වැඳ පුදා ගත්තේය.
මෙහිදී මෙම දේවාලයේ ප්‍රධාන පූජකතුමා වන මහාරාජශ්‍රී ඩී.එස්. රත්තිනසබාබදි පූජකතුමා විසින් ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා සාදරයෙන් පිළිගනිමින් එතුමාට ආශිර්වාද කළේය. මෙහිදී දේවාලයේ පවතින අඩුපාඩුකම් සහ දේවාලයේ සංවර්ධන අවශ්‍යතාවන් පිළිබඳව ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා විමසනු ලැබීය.

– வடக்கு ஆளுநரின் ஊடகப்பிரிவு