ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණකාධිපති (අභ්‍යන්තර විගණන ඒකකය)

Web Banner55

ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණකාධිපති

 

 

ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණකාධිපති

දුරකතන: +94-21-2220796
ෆැක්ස්: +94-21-2220796
විද්‍යුත් තැපෑල: npcaudit@yahoo.com

මෙහෙවර:

පළාත් සභාව පිණිස නිර්මාණය වූ ප්‍රමාණවත් ක්‍රියාමාර්ග වල කාර්යක්ෂමතාව සහ කාර්යක්ෂමතා හැකියාව බැඳි පරිපාලන ක්‍රියාවලිය තහවුරු කිරීම.

ප්‍රධාන කාර්යන්:

  • මූල්‍ය පරිපාලන රෙගුලාසි සහ චක්‍රලේඛ වලට අනුව කාර්යක්ෂම කාර්යාල කළමණාකරනය සඳහා නිසි උපදෙස් ලබා දීම.
  • පළාත් අමාත්‍යංශ, දෙපාර්තමේන්තු සහ වෙනත් ආයතන වල මූල්‍ය කළමණාකරණය සම්බන්ධ මෙහෙයුම් පද්ධති නිසි ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක වනවාද යන්න පරීක්ෂා කිරීම. 
  • උතුරු පළාත් සභා ආයතන සම්පත් වල නිසි භාවිතය කහවුරු කිරීම.
  • ඵලදායී මූල්‍ය හා පරිපාලන මෙහෙයුම් වල ක්‍රියාකාරිත්වය තහවුරු කිරීම. 
  • ආයතනික අභ්‍යන්තර පාලනය වැඩි දියුණු කර ගැනීම හේතුවෙන් දෝෂ, වංචා සහ නාස්තිය වළක්වා ගැනීම තහවුරු කිරීම.
  • වත්කම් කළමණාකරණය නිසි පරිදි ක්‍රියාත්මක වීම තහවුරු කිරීම. 

සම්බන්ධිත ලැයිස්තුව

තැපැල් ලිපිනය :  නුවර පාර, කෛතඩි, යාපනය

පොදු දුරකථන අංකය :  021-2219528

Top Rated Las Vegas Strip Casinos To Try - Jazz Sports Casino

ෆැක්ස් අංකය :  021-2220796

විද්‍යුත් තැපෑල :  npcaudit@yahoo.com


තනතුර
නම  
දුරකථන අංකය 
විද්‍යුත් තැපෑල
ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණකාධිපති සෘජු දුරකථන අංකය: 021-2220796
ෆැක්ස් අංකය : 021-2232499
ෆැක්ස්: 0778253991
npcaudit@yahoo.com
අභ්‍යන්තර විගණකාධිපති 

සෘජු දුරකථන අංකය: 021-2219528

 
පරිපාලන නිලධාරිජෙයසුතර්ජිනී රාජතුරෙයි මිස්

සෘජු දුරකථන අංකය: 021-2219528

 
දිස්ත්‍රික්වි ගණකාධිපති නිලධාරී – යාපනයඑස්.තයානාදන් මහතාසෘජු දුරකථන අංකය: 021-2223971
ජංගම දුරකථන අංකය: 0776660655
 
දිස්ත්‍රික්වි ගණකාධිපති නිලධාරී – වවුනියාවබී.සුරේෂ්  මහතාසෘජු දුරකථන අංකය: 024-2222294
ජංගම දුරකථන අංකය: 776532017
proauditva@yahoo.com
දිස්ත්‍රික්වි ගණකාධිපති නිලධාරී – කිලිනොච්චි සෘජු දුරකථන අංකය: 021-2280076
ජංගම දුරකථන අංකය: 
proauditkili@gmail.com
දිස්ත්‍රික්වි ගණකාධිපති නිලධාරී – මුලතිව් සෘජු දුරකථන අංකය: 021-2060015
ජංගම දුරකථන අංකය:  
proauditmullai@gmail.com
දිස්ත්‍රික්වි ගණකාධිපති නිලධාරී – මන්නාරම සෘජු දුරකථන අංකය: 023-2251787
ජංගම දුරකථන අංකය: 
provincialauditmannar@gmail.com

LATEST NEWS & EVENTS