ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණකාධිපති (අභ්‍යන්තර විගණන ඒකකය)

Web Banner55

ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණකාධිපති

එස්. සුරේෂ්ජෙනි මහත්මිය

ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණකාධිපති

දුරකතන: +94-21-2220796
ෆැක්ස්: +94-21-2220796
විද්‍යුත් තැපෑල: npcaudit@yahoo.com

මෙහෙවර:

පළාත් සභාව පිණිස නිර්මාණය වූ ප්‍රමාණවත් ක්‍රියාමාර්ග වල කාර්යක්ෂමතාව සහ කාර්යක්ෂමතා හැකියාව බැඳි පරිපාලන ක්‍රියාවලිය තහවුරු කිරීම.

ප්‍රධාන කාර්යන්:

  • මූල්‍ය පරිපාලන රෙගුලාසි සහ චක්‍රලේඛ වලට අනුව කාර්යක්ෂම කාර්යාල කළමණාකරනය සඳහා නිසි උපදෙස් ලබා දීම.
  • පළාත් අමාත්‍යංශ, දෙපාර්තමේන්තු සහ වෙනත් ආයතන වල මූල්‍ය කළමණාකරණය සම්බන්ධ මෙහෙයුම් පද්ධති නිසි ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක වනවාද යන්න පරීක්ෂා කිරීම. 
  • උතුරු පළාත් සභා ආයතන සම්පත් වල නිසි භාවිතය කහවුරු කිරීම.
  • ඵලදායී මූල්‍ය හා පරිපාලන මෙහෙයුම් වල ක්‍රියාකාරිත්වය තහවුරු කිරීම. 
  • ආයතනික අභ්‍යන්තර පාලනය වැඩි දියුණු කර ගැනීම හේතුවෙන් දෝෂ, වංචා සහ නාස්තිය වළක්වා ගැනීම තහවුරු කිරීම.
  • වත්කම් කළමණාකරණය නිසි පරිදි ක්‍රියාත්මක වීම තහවුරු කිරීම. 

සම්බන්ධිත ලැයිස්තුව

තැපැල් ලිපිනය :  A9 Road, Kaithady, Jaffna

පොදු දුරකථන අංකය :  021-2219528

ෆැක්ස් අංකය :  021-2220796

විද්‍යුත් තැපෑල :  npcaudit@yahoo.com


තනතුර
නම  
දුරකථන අංකය 
විද්‍යුත් තැපෑල
ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණකාධිපතිඑස්. සුරේෂ්ජෙනි මහත්මිය සෘජු දුරකථන අංකය: 021-2220796
ෆැක්ස් අංකය : 021-2232499
ෆැක්ස්: 0778253991
npcaudit@yahoo.com
Administrative Officer Mr.R.Jayasutharjiniසෘජු දුරකථන අංකය: 021-2219528
 ෆැක්ස්: 778697107
build.design2010@gmail.com
District Audit Officer – JaffnaMr.S.Thayanathanසෘජු දුරකථන අංකය: 021-2223971
  ෆැක්ස්:0724590055
build.structural@gmail.com
District Audit Officer – Vavuniya Mrs.K.Renukaසෘජු දුරකථන අංකය: 021-3202163
ෆැක්ස්: 770392865
buildingacct2015@gmail.com
District Audit Officer – KilinochchiMr.K.Kugathasanසෘජු දුරකථන අංකය: 021-3202587
ෆැක්ස්: 077 074 2725
proauditkili@gmail.com
District Audit Officer – MullaitivuEසෘජු දුරකථන අංකය: 021-2060015
ෆැක්ස්:
proauditmullai@gmail.com
District Audit Officer – Mannar සෘජු දුරකථන අංකය: 023-2251787
ෆැක්ස්:
provincialauditmannar@gmail.com

LATEST NEWS & EVENTS