නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (පරිපාලන)

Web Banner55
නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම්

 

 

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (පරිපාලන)

නුවර පාර, කෛතඩි,
යාපනය, ශ්‍රී ලංකාව.

 දුරකථනය : +94-21-3202571
ෆැක්ස් : +94-21-2220950
විද්‍යුත් තැපෑල:  ppas.np@gmail.com

මෙහෙවර:

තීරසාර සේවා ක්‍රම ස්ථාපනය කිරීම සහ පළාත් නිලධාරින් සඳහා සුභසාධන සේවාවන් පවත්වාගෙන යාම සහ ඒකාබද්ධ අංශ වල ක්‍රියාකාරිත්වය යාවත්කාලීන කිරීම.

ප්‍රධාන කාර්යන්:
  • ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා විසින් ලබා දුන් බලයට අනුව පළාතේ ඒකාබද්ධ සේවා නිලධාරීන්ගේ ආයතන වල ක්‍රියාකාරිත්වය හැසිරවීම. 
  • පළාත් පොදු සේවාවට අවශ්‍ය පිරිසක් බිහි කිරීමට අවශ්‍ය සහාය ලබා දීම.
  • උතුරු පළාත් සේවකයින්ගේ විශ්‍රාම වැටුප් අයදුම්පත් පරීක්ෂා කොට විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව වෙත යැවීමට අවශ්‍ය පියවර ගැනීම.
  • උතුරු පළාත් සේවකයින්ගේ විශ්‍රාම වන්දි සඳහා කෙරෙන අයදුම්පත් අදාළ දෙපාර්තමේන්තුවට යැවීමට අවශ්‍ය පියවර ගැනීම.
  • උතුරු පළාත් සභා මානව සම්පත් කළමණාකරන තොරතුරු පද්ධතිය සුදුසු ආකාරයෙන් නඩත්තු කිරීම.
  • නිලධාරිවරුන් හට වෙන්කර ඇති නිල නිවාස නඩත්තු කර පවත්වාගෙන යාම. 

සම්බන්ධිත ලැයිස්තුව

තැපැල් ලිපිනය :   නුවර පාර, කෛතඩි, යාපනය

පොදු දුරකථන අංකය : 021-2232350

ෆැක්ස් අංකය : 021-2220950

විද්‍යුත් තැපෑල : ppas.np@gmail.com


තනතුර
නම 
දුරකථන අංකය 
විද්‍යුත් තැපෑල
නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (පරිපාලන)

 

  
සහකාර ප්‍රධාන ලේකම්එස්. අපර්ණා මිස්සෘජු දුරකථන අංකය: 021-2224761
ජංගම දුරකථන අංකය: 0706064334
 
සහකාර ප්‍රධාන ලේකම්එම්. ඩෙන්ෂියා මහත්මියසෘජු දුරකථන අංකය: 021-2224761
ජංගම දුරකථන අංකය: 0776752567
 
පරිපාලන නිලධාරිජේ. ලෝරන්ස් මහතාසෘජු දුරකථන අංකය: 0212220960
ජංගම දුරකථන අංකය: 0775351317
 

 

LATEST NEWS & EVENTS