කර්මාන්ත දෙපාර්තමේන්තුව

wa_banner

අධ්‍යක්ෂ

එස්. වනජා මහත්මිය

අධ්‍යක්ෂ

දු.අ: 021 205 7116
ජංගම: 0776220007
ෆැක්ස්: 021 223 1532
විද්‍යුත් තැපෑල: npinddept@gmail.com

මෙහෙවර:

උපකරණ, සේවාවන් සැපයීම තුළින් උතුරු පළාතේ කර්මාන්ත සහ ජීවනෝපාය කර්මාන්ත වල දියුණුවට සුදුසු හිතකර පරිසරයක් පිහිටුවීමත් උනන්දු කරවීමත්.

අරමුණු:

  • සම්පත් සහිත වූත් වෙළෙඳ පොළේ අලෙවිකරණ අවස්ථා තිඛෙන්නා වූත් කර්මාන්ත දියුණු කිරීම තුළින් ජීවනෝපාය ප්ර වර්ධනය කිරීම
  • කර්මාන්ත ආශි්රවත පුහුණු ලබාදීම් තුළින් රැකියා නිපුණතාවයන් දියුණු කිරීම
  • සුදුසු තාක‍ෂණයන් අනුගමනය කිරීමට මඟ පෙන්වීම 
  • ව්යුවසායකත්ව දියුණු කිරීම
  • කර්මාන්ත සහ ජීවනෝපාය ව්යයවසායකත්ව දියුණු කිරීම පිණිස පළාත් දිස්ති්රකක්ක සහ ප්රාාදේශීය මට්ටමින් නිපුණතා පරිපාලන ව්‍යුහ පිහිටුවීම.

ප්‍රධාන විෂය ක්ෂේත්‍රය:

  • ෂේප කර්මාන්ත පුහුණු ලබාදීම
  • සුළු කර්මාන්ත සහ අත්කම් භාණ්ඩ නිෂ්පාදන කිරීම් පුහුණු ලබාදීම
  • රැකියා නිපුණතා පුහුණු ලබාදීම
  • ජීවනෝපාය රැකියා සංවර්ධන සේවා ලබාදීම
  • තාක‍ෂණික හුවමාරු පුහුණු ලබාදීම

සම්බන්ධතා විස්තරය

තැපැල් ලිපිනය:  කර්මාන්ත දෙපාර්තමේන්තුව

සාමාන්ය දුරකථන: 021 320 9717

ෆැක්ස්: 021 223 1532

විද්‍යුත් තැපෑල: npinddept@gmail.com

තනතුරනමදුරකථන අංකයවිද්යුත් තැපෑල
අධ්‍යක්ෂ

එස්. වනජා මහත්මිය

සෘජු: 021 205 7116
ජංගම: 0776220007
ෆැක්ස්: 021 223 1532

npinddept@gmail.com

Free Casino Games You Can Play At Home (No App Required)
ගණකාධිකාරි සෘජු: 021 223 1536
ජංගම: 
ෆැක්ස්: 021 223 1532

npindacc@gmail.com 

 

පරිපාලන නිලධාරිසී. තර්මරාජා මහත්මියසෘජු: 021 222 9717
ජංගම: 0778171700
ෆැක්ස්: 021 223 1532
 npinddept@gmail.com
කාර්මික කළමණාකරණ සහකාරපී. රාගවන් මහතාසෘජු: 021 320 2413
ජංගම: 0779004176
ෆැක්ස්: 021 223 1532
praghavan712@gmail.com
දිස්ත්‍රික් නිලධාරි – යාපනය එන්.කේමලා මහත්මියසෘජු: 021 222 3546
ජංගම: 0779789854
ෆැක්ස්: 021 222 3546
npindjaff@gmail.com
දිස්ත්‍රික් නිලධාරි – වවුනියාවඑස්. ජයපාලු මහතාසෘජු: 024 222 3083
ජංගම: 0715419835
vainddept@gmail.com
දිස්ත්‍රික් නිලධාරි – මුලතිව්එම්. ධර්මේශ්වරන් මහතාසෘජු: 021 229 0876
ජංගම: 0772333708
ෆැක්ස්021 229 0045
muinddept@gmail.com
දිස්ත්‍රික් නිලධාරි – කිලිනොච්චියඑස්. වසන්තරුබ් මහත්මියසෘජු: 021 321 7577
ජංගම: 0773579828
ෆැක්ස්021 228 3965
kilibusinecentre@gmail.com
දිස්ත්‍රික් නිලධාරි – මන්නාරමඑස්.
ඩල්ස්ටන් ක්රොස් මහතා
සෘජු: 023 222 2418
ජංගම: 0716201850
ෆැක්ස්023 222 2987
indmandept@gmail.com
ස්ථානාධිපති – චුන්නාකම් සායම් මධ්යස්ථානයවී. තර්මසීලන්  මහතාසෘජු: 021 224 2015
ජංගම: 0774013939