උතුරු පළාතේ පාසල් වලට දරුවන් අැතුළත් කිරීෙම්දී පරිත්‍යාග ඉල්ලා සිටින්නේ නම් අාණ්ඩුකාර කාර්යාලයට දැනුම් දෙන්න – උතුරු පළාත් අාණ්ඩුකාර

උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර ආචාර්ය සුරේන් රාඝවන් මහතාගේ අනුග්‍රහයෙන් කලාපීය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරුන් සමඟ රැස්වීමක් ඊයේ  (24) ආණ්ඩුකාර ලේකම් කාර්යාලයේදී පැවැත්විණි.

ඩිජිටල් තාක්ෂණය හරහා සාකච්ඡාවට සහභාගී වෙමින් ආණ්ඩුකාරවරයා ප්‍රකාශ කළේ දරුවන්  පාසලට අැතුළත් කිරීමේ දී කිසිදු පරිත්‍යාගයක් ලබා ගත නොහැකි බවයි. කිසියම් පරිත්‍යාගයක් ලබා ගන්නේ නම්, උතුරු පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් අදාළ අවසරය ලබා ගත යුතු බව වැඩිදුරටත් සදහන් කළේය.

චක්‍රලේඛනයන්ට අනුකූලව පාසල් ක්‍රියාත්මක විය යුතුය.  උතුරු පළාතේ ඕනෑම පාසලකට ඇතුළත් වීමට යම් පරිත්‍යාගයන් ඉල්ලා සිටියහොත් එ් පිළිබඳව ආණ්ඩුකාර ලේකම් කාර්යාලයට දන්වන ලෙසත්  එම තොරතුරු අල්ලස් කොමිෂන් සභාව වෙත ආණ්ඩුකාර ලේකම් කාර්යාලය හරහා යවනු ලබන බවත් ආණ්ඩුකාරවරයා පැවසීය.

මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩි අවධානයක් යොමු කරන ලෙස පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂක, කලාපීය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරුන් සහ විදුහල්පතිවරුන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියේය.