උතුරු පළාතේ පාසල්වල පන්ති කාමරවලට සිසුන් 35 කට වඩා ඇතුළත් නොවිය යුතුය – උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ චක්‍රලේඛයට අනුව එක් පන්තියකට සිසුන් 35 කට වඩා ඇතුළත් කර නොගන්නා ලෙස  දන්වමින් උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර ආචාර්ය සුරේන් රාඝවන් මහතා උතුරු පළාතේ සියලු පාසල් වෙත නියෝගයක් නිකුත් කර ඇත.

2020 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා පාසල්වලට සිසුන් ඇතුළත් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය මේ වන විට පාසල් විසින් සිදු කරනු ලබන බැවින් මින් පෙර පාසල්වලට දරුවන් ඇතුළත් කිරීමේදී උද්ගත වූ ගැටලු සැලකිල්ලට ගෙන මෙම නියෝගය නිකුත් කර තිබේ.

සිසුන් පාසල්වලට ඇතුළත් කර ගන්නා විට අනුමත සිසුන් සංඛ්‍යාවේ වැඩි වීමක් දක්නට ලැබුණු අතර අවසරයකින් තොරව බාහිර කොට්ඨාසවලින් ද සිසුන් අැතුළත් කර  ඇති බව නිරීක්ෂණය වී තිබේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් පෞද්ගලික අවධානය යොමු කරන ලෙස සියලුම පාසල් විදුහල්පතිවරුන්, පළාත් අධ්‍යක්ෂ සහ කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරුන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇත. මෙම ක්‍රියා පටිපාටිය 2020 දී දැඩි ලෙස අනුගමනය කළ යුතු බව දන්වමින් කලාපීය සියලු අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරුන්ට වාර්තා ඉදිරිපත් කරන ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස දන්වා ඇත.