උතුරට අවශ්‍ය කුකුල්මස් බිත්තර උතුරෙම නිශ්පාදනය කරන්න යයි

Online Casino Bonus Tips - How to Beat Wagering Requirements

රටේ පවතින බිත්තර සහ කුකුල්මස් ප්‍රමාණවත් නොවීම හා මිලගණන් ඉහල යාමට විසඳුමක් වශයෙන් බිත්තර සහ කුකුල්මස් මේන්ම සත්ව නිශ්පාදන උතුරු පලාතෙම නිශාපදනය කොට ජනතාවට සහනදායි මිලකට ලබා දීමට පියවර ගන්නා බවට උතුරු පලාත් ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය පවසයි.

උතුරු පලාත් ආණ්ඩුකාර කාර්යාලයේදී උතුරු පලාත් ප්‍රධාන ලේකම් සමන්බන්දුලසේන මහතා ඇතුලු රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශ නිලධාරීන් සමග පැවති රැස්වීමකදී උතුරු පලාත් ආණ්ඩුකාර පී.එස්.එම්.චාල්ස් මහත්මිය විසින් මේ බව නිලධාරීන්ට දැනුම් දෙනු ලැබීය.

මේ අනුව උතුරු පලාතේ නිශ්පාදනය කෙරෙන බිත්තර මිලියන 39.70 ක ප්‍රමාණය සහ කුකුල්මස් මෙට්‍රික්ටොන් 8505 ක ප්‍රමාණය මේ වසර අවසන් වීමට පෙර තවත් වැඩිකරගත යුතු බවට මෙම සාකච්ඡාවේදී උතුරු පලාත් ආණ්ඩුකාර තුමිය පැවසුවාය.

2018 වසරෙදී වාර්ෂික බිත්රත නිශ්පාදනය මිලියන 36.58 ක් වුවද 2022 වසර වන විට එම ප්‍රමාණය 39.70 ක් දක්වා වර්ධනය කරගැනීමට හැකි වූ බවටත් කුකුල්මස්ද 2018 වසරෙදී තිබූ 7860.64 ක මෙට්‍රික් ටොන් ප්‍රමාණය 2023 වසරේදී මෙට්‍රික් ටොන් 8505 ක් දක්වා වැඩි වී ඇතැයිද පෙන්වා දෙයි.