ඉරණමඩු විමර්ශන කමිටුවේ අතුරු වාර්තාව ආණ්ඩුකාරතුමාහට භාර කරනු ලැබිණ.

DraftKings Promos We Want to See Beyond Daily Fantasy Sports and Sports Betting

පසුගිය වසරේ දෙසැම්බර් මස කිලිනොච්චි ප්‍රදේශයේ ඇති වූ ගංවතුර ගැලීමට හේතුව ඉරණමඩු වැවද යන සත්‍ය තොරතුරු දැනගැනීමට ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා විසින් පත්කරනු ලැබූ සත්‍ය දැනගැනීමේ කමිටුවේ අතුරු විමර්ශන වාර්තාව ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා වෙතට ඉදිරිපත් කරනු ලැබිණ.

මෙම අතුරු වාර්තාව විමර්ශන කමිටුවේ සභාපති ඉංජිනේරු රගුනාදන් මහතා විසින් ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා වෙතට ඉදිරිපත් කරනු ලැබිණ.

ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් එල්. ඉලංගෝවන් මහතා ද මෙම අවස්ථාවට සහභාගි විය.