ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය

governors office
ආණ්ඩුකාරවර

පී. එස්. එම්. චාර්ල්ස් මහත්මිය

දුරකථන අංකය: +94-21-2219375 ෆැක්ස්: +94-21-2219374 තැපෑල: hgnp.op@gmail.com

මෙහෙවර

උතුරු පළාත් ජනතාවගේ අභිලාෂයන් පළාත් සභා ක්‍රමවේදය හරහාත් මධ්‍යම රජයේ ක්‍රමවේදය හරහාත් ඉටුකිරීම.

දැක්ම 

නීති රාමුවකට යටත්ව සමාජ, ආර්ථික, සංස්කෘතික, සංවර්ධනය උදෙසා ප්‍රතිපත්ති සකස් කිරීම හා ක්‍රියාත්මක කිරීම.

අරමුණු

  • පළාත් සභා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුව බලය පාවිච්චි කිරීම.
  • පළාත් රාජ්‍ය සේවා ගුණාත්මකභාවය වැඩිදියුණු කිරීම. (මානව ප්‍රතිපත්තිය)
  • භෞතික සම්පත් වල ගුණාත්මකභාවය වැඩිදියුණු කිරීම.
  • ඇති කරන ලද සියලුම රාජකාරි සඳහා නීතිමය රාමුවක් ඇති කිරීම.
  • නිරීක්ෂණ සහ ඇගයීම් ප්‍රයන්තයන් ඵලදායී ලෙස ඉහළ නැංවීම.
  • ආයතන අතර සම්බන්ධීකරණය ඉහළ නැංවීම.
ආණ්ඩුකාරවර ලේකම්

Mrs.S.Mohanathan

Tel: +94-21-221 9372
Fax: +94-21-221 9374
Mobile: 0718581246
Email:mthowsihan@gmail.com

සම්බන්ධිත ලැයිස්තුව

තැපැල් ලිපිනය :- පැරණි උද්‍යානය, නුවර පාර, චුණ්ඩුකුලි, යාපනය.

පොදු.දු.අ :-021-2220660

ෆැක්ස් :- 021-2220661

විද්‍යුත් ලිපිනය :-npcgovernor@gmail.com

තනතුර නම 
දුරකථන අංකය  
විද්‍යුත් ලිපිනය
ආණ්ඩුකාරවර ලේකම්
සෘජු : 021-2220660
ෆැක්ස්: 021-2220661
ජංගම :0774933994
 
සහකාර ලේකම් ජේ.එක්ස්. සෙල්වනායගම් මහතා සෘජු :021-2220660
ෆැක්ස්: 021-2220661
ජංගම :
 
වැඩබලන ගණකාධිකාරි සජිත් ශාන්තකුමාර මහතා සෘජු :021-2220660
ෆැක්ස්: 021-2220661
ජංගම :
 
පරිපාලන නිලධාරි
සෘජු : 021-2220660
ෆැක්ස්: 021-2220661
ජංගම :