ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය

governors office
ආණ්ඩුකාරවර

ජීවන් ත්‍යාගරාජා

දුරකථන අංකය: +94-21-2219375 ෆැක්ස්: +94-21-2219374 තැපෑල: governornorthernprovince@np.gov.lk

මෙහෙවර

උතුරු පළාත් ජනතාවගේ අභිලාෂයන් පළාත් සභා ක්‍රමවේදය හරහාත් මධ්‍යම රජයේ ක්‍රමවේදය හරහාත් ඉටුකිරීම.

දැක්ම 

නීති රාමුවකට යටත්ව සමාජ, ආර්ථික, සංස්කෘතික, සංවර්ධනය උදෙසා ප්‍රතිපත්ති සකස් කිරීම හා ක්‍රියාත්මක කිරීම.

අරමුණු

  • පළාත් සභා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුව බලය පාවිච්චි කිරීම.
  • පළාත් රාජ්‍ය සේවා ගුණාත්මකභාවය වැඩිදියුණු කිරීම. (මානව ප්‍රතිපත්තිය)
  • භෞතික සම්පත් වල ගුණාත්මකභාවය වැඩිදියුණු කිරීම.
  • ඇති කරන ලද සියලුම රාජකාරි සඳහා නීතිමය රාමුවක් ඇති කිරීම.
  • නිරීක්ෂණ සහ ඇගයීම් ප්‍රයන්තයන් ඵලදායී ලෙස ඉහළ නැංවීම.
  • ආයතන අතර සම්බන්ධීකරණය ඉහළ නැංවීම.
ආණ්ඩුකාරවර ලේකම්

Mrs.S.Mohanathan

Tel: +94-21-221 9372
Fax: +94-21-221 9374
Mobile: 0718581246
Email:mthowsihan@gmail.com

සම්බන්ධිත ලැයිස්තුව

තැපැල් ලිපිනය :- පැරණි උද්‍යානය, නුවර පාර, චුණ්ඩුකුලි, යාපනය.

පොදු.දු.අ :-021-2220660

ෆැක්ස් :- 021-2220661

විද්‍යුත් ලිපිනය :-npcgovernor@np.gov.lk , hgnp.op@np.gov.lk

උප කාර්යාලය :15/6, වික්ටෝරියා පෙදෙස, කොළඹ 05.

පොදු.දු.අ :-011 406 1461, 0114061445 – 618

තනතුරනම දුරකථන අංකය  විද්‍යුත් ලිපිනය
ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් ජීවන් ත්‍යාගරාජාසෘජු : 021-2220660
ෆැක්ස්: 021-2220661
ජංගම :+94-21-2219370, 0114061441 – 601
 governornorthernprovince@np.gov.lk
සහකාර ලේකම්ජේ.එක්ස්. සෙල්වනායගම් මහතාසෘජු :021-2220660
ෆැක්ස්: 021-2220661
ජංගම :
 
වැඩබලන ගණකාධිකාරිසජිත් ශාන්තකුමාර මහතාසෘජු :021-2220660
ෆැක්ස්: 021-2220661
ජංගම :
 
පරිපාලන නිලධාරි සෘජු : 021-2220660
ෆැක්ස්: 021-2220661
ජංගම :