ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය

governors office
ආණ්ඩුකාරවර

පී.එස්.එම්.චාල්ස් මහත්මිය
දු.අං: +94-21-2219375/76
ෆැක්ස්: +94-21-2219374
තැපෑල: governornorthernprovince@np.gov.lk

මෙහෙවර

උතුරු පළාත් ජනතාවගේ අභිලාෂයන් පළාත් සභා ක්‍රමවේදය හරහාත් මධ්‍යම රජයේ ක්‍රමවේදය හරහාත් ඉටුකිරීම.

දැක්ම 

නීති රාමුවකට යටත්ව සමාජ, ආර්ථික, සංස්කෘතික, සංවර්ධනය උදෙසා ප්‍රතිපත්ති සකස් කිරීම හා ක්‍රියාත්මක කිරීම.

අරමුණු

  • පළාත් සභා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුව බලය පාවිච්චි කිරීම.
  • පළාත් රාජ්‍ය සේවා ගුණාත්මකභාවය වැඩිදියුණු කිරීම. (මානව ප්‍රතිපත්තිය)
  • භෞතික සම්පත් වල ගුණාත්මකභාවය වැඩිදියුණු කිරීම.
  • ඇති කරන ලද සියලුම රාජකාරි සඳහා නීතිමය රාමුවක් ඇති කිරීම.
  • නිරීක්ෂණ සහ ඇගයීම් ප්‍රයන්තයන් ඵලදායී ලෙස ඉහළ නැංවීම.
  • ආයතන අතර සම්බන්ධීකරණය ඉහළ නැංවීම.
ආණ්ඩුකාරවරයාගේ ලේකම්

Mr.M.Nanthagopalan
දු.අං: +94-21-221 9375 /76 සෘජු දු.අං: +94-21-221 9372 ජංගම දු.අං: ෆැක්ස්: +94-21-221 9374 Email:secgov@np.gov.lk

සම්බන්ධිත ලැයිස්තුව

තැපැල් ලිපිනය :- පැරණි උද්‍යානය, නුවර පාර, චුණ්ඩුකුලි, යාපනය.
පොදු.දු.අ :-021-2220660
ෆැක්ස් :- 021-2220661
විද්‍යුත් ලිපිනය :-npcgovernor@gmail.com , hgnp.op@gmail.com
Designation Name  Telephone Number  Email
Hon. Governor Hon.  Mrs. P.S.M.Charles General: +94-21-2219375/76
Fax: +94-21-2219374
governornorthernprovince@np.gov.lk
hgnp.op@gmail.com
Secretary to the Hon Governor Mr.M.Nanthagopalan Tel: +94-21-221 9375/76
Direct: +94-21-221 9372
Fax: +94-21-221 9374
Mobile:0705000990
secgov@np.gov.lk
hgnp.op@gmail.com
Assistant Secretary Mr.G.Ehanthan General: +94-21-2220660
Direct: +94-21-3202501
Fax: +94-21-2220661
Mobile:0778380007
asgov@np.gov.lk npcgovernor@gmail.com
Assistant Land Commissioner Mrs.S.Sivapriya General: +94-21-2220660
Fax: +94-21-2220661
Mobile:0777360783
npcgovernor@gmail.com
Assistant Director – Planning Mr.J.X.Selvanayagam General: +94-21-2219375/76
Fax: +94-21-2219374
Mobile:0773174628
hgnp.op@gmail.com
Accountant Mr.A.Kalaichelvan General: +94-21-2220660
Fax: +94-21-2220661
Mobile:0776944543
npgsacc@gmail.com
Administrative Officer Mr.V.Pragalathan General: +94-21-2220660
Fax: +94-21-2220661
Mobile:+94774443250
npcgovernor@np.gov.lk
Coordinating Secretary Mr.Niran Mallawaarachchi General: +94-21-2219375/76
Fax: +94-21-2219374
Mobile:0765472586
coordsecnpgs@gmail.com
Public Relation Officer Mr.Kulasingham Vaseekaran General: +94-21-2219375/76
Fax: +94-21-2219374
Mobile:0773788795
progovnpc@gmail.com
Media Secretary Mr.Upul Balasooriya General: +94-21-2219375/76
Fax: +94-21-2219374
Mobile:0717058181
npgmediaunit@gmail.com

Updated on 02/09/2023