ආණ්ඩුකාරතුමා මුස්ලීම් ආගමික නායකවරුන් හමුවී සාකච්ඡා කරන ලදි.

Casinos Worth Visiting Near Fresno, CA

ගරු ආණ්ඩුකාරවර ආචාර්ය සුරේන් රාඝවන් මහතා 2019 ජනවාරි 19 වන දින යාපනය ප්‍රධාන මුස්ලීම් පල්ලිය හා යාපනය නගර පල්ලියේ සංචාරයක නිරත විය.