අධ්‍යාපන සංස්කෘතික කටයුතු, ක්‍රීඩා සහ යෞවන කටයුතු අමාත්‍යංශය

Web Banner5
ලේකම්


එල්. ඉලංගෝවන් මහතා
දුරකථන අංකය: +94-21-221 9259
ෆැක්ස්: +94-21-222 0794
ජංගම දුරකථන අංකය: 0773868565
විද්‍යුත් තැපෑල: ilaangovan@gmail.com

 

මෙහෙවර

උතුරු පළාතේ විශිෂ්ට ගුණාංග, දැනුම, කුසලතා හා ආකල්ප තුළින් පිරිපුන් නව පරම්පරාවක් බිහිකිරීම.

අරමුණ

අධ්‍යාපන, සංස්කෘතික හා ක්‍රීඩා යනාදි අංශ වල ක්‍රියාකාරකම් සැලසුම් කිරීම හා මග පෙන්වීම් තහවුරු කරන ප්‍රතිපත්ති නිර්මාණය කිරීමත්,  පුද්ගලික සංවර්ධනය ගොඩනැංවීම තහවුරු කිරීමත්, උතුරු පළාතේ සමාන පෞරෂත්වයකින් යුත් සමාජයක් බිහි කිරීමත් වේ.  

 

ප්‍රධාන කාර්යයන්

 • පළාතේ නව පාසල් ආරම්භ කිරීම, පාසල් වැඩි දියුණු කිරීම සහ පාසල් නාම වෙනස් කිරීම සඳහා අනුමැතිය ලබාදීම.
 • පළාතේ සෑම පාසලක්ම අධීක්ෂණය කිරීම
 • පළාත් පාසල්වල ගොඩනැගිලි ඉදිකර ඒවා පවත්වාගෙන යාම සහ දේපළ  පවත්වාගෙන යෑම.
 • පෙර පාසල් ලියාපදිංචි කිරීම හා පළාතේ සියලුම පෙරපාසල් අධීක්ෂණය කිරීම.
 • උපාධිදාරී, ඩිප්ලෝමා සුදුසුකම් හා ඉගැන්වීම් සහතිකලත් ගුරුවරුන් බඳවා ගැනීම.
 • සියලුම පළාත් අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයට සම්බන්ධ නිලධාරීන්ගේ ස්ථාන මාරුවීම් හා විනය පාලන කටයුතු නඩත්තු කිරීම.
 • විධිමත් හා අනෙකුත් විශේෂ අධ්‍යාපන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • විදුහල්පතිවරුන්, ගුරුවරුන්, අධ්‍යාපන නිලධාරීන්ට සපයනු ලබන සේවය තුළ පුහුණුව හා සේවා පුහුණුව අධීක්ෂණය කිරීම
 • පළාතේ ක්‍රීඩා සමාජ ලියාපදිංචි කිරීම සහ සංවිධානය කිරීම.
 • ක්‍රීඩා දෙපාර්තමේන්තුව සම්බන්ධ අධීක්ෂණ සහ නිරීක්ෂණ
 • ප්‍රාදේශිය, දිස්ත්‍රික්, පළාත් මට්ටමේ ක්‍රීඩා උත්සව පැවැත්වීම.
 • පුහුණු කඳවුරු සහ පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීම.
 • පළාත් සංස්කෘතික සම්ප්‍රයන් වලට ගරු කිරීමටත් ඒවා රැකබලා ගැනීමට තරුණයින් පුහුණු කිරීම.
 

සම්බන්ධිත ලැයිස්තුව

තැපැල් ලිපිනය – සෙම්මනි පාර, නල්ලූර්, යාපනය

පොදු.දු.අ : 021-223 1343, 021-3202704

ෆැක්ස් :- 021-2220794

විද්‍යුත් ලිපිනය :- npplane@yahoo.com , npmoeplan@live.com, npmoeplan@gmail.com

තනතුරනම 
දුරකථන අංකය  
විද්‍යුත් ලිපිනය
ලේකම්එල්. ඉලංගෝවන් මහතාසෘජු : 021-221 9259ilaangovan@gmail.com
ශ්‍රේෂ්ඨ සහකාර ලේකම් ඒ.ශාන්තසීලන් මහත්මියසෘජු : 021-222 9673 
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරි එන්.එස්. සිවබාලන් මහතාසෘජු : 021-222 2283 
සැලසුම් අධ්‍යක්ෂ ටී. ජෙයරාජා මහත්මිය  සෘජු : 021-222 2239 
අධ්‍යක්ෂ – පාසල් වැඩකටයුතු ටී.සුරේෂ්කුමාර් මහතාසෘජු : 021-312 0681 
නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ – පරිපාලන එන්.කන්දදාසන් මහතාසෘජු : 021-205 4093 
නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ – සැලසුම් ටී. ඥාණසුන්දරන් මහතාසෘජු : 021-222 2239 
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ – (ළමාවිය සංවර්ධනය)ජේ.තම්බෛයියා මෙනවියසෘජු : 021-320 2251 
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ -(පර්යේෂණ සංවර්ධනය) ටී. බාලසුබ්‍රමණියම් මහතාසෘජු : 021-205 4093 
පරිපාලන නිලධාරි එල්. විෂ්වනාදන් මහතා සෘජු : 021–205 4092 

LATEST NEWS & EVENTS