සිවරාත්‍රී දිනය මුල්කරගනිමින් විශේෂ නිවාඩුවක්

Nashville Casinos to Visit (or Avoid) on Broadway

සිවරාත්‍රී දින ආගමික කටයුතු මුල්කරගනිමින් සිසුන් සහ දෙමව්පියන්ගේ යහපත උදෙසා සිවරාත්‍රී දිනයට පසු දින 2019.03.05 වන අඟහරුවාදා උතුරු පළාත් පාසල් වලට විශේෂ නිවාඩු දිනයක් ලෙස උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර ආචාර්ය සුරේන් රාඝවන් මහතා දැනුම් දී ඇත.

මෙම දින පෞද්ගලික අධ්‍යාපන ආයතනද සිසුන් සඳහා නිවාඩු ලබා දෙන මෙන් ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා ඉල්ලා සිටියි. ලබා දී ඇති මෙම නිවාඩුව සම්පූර්ණ කිරීමට අදාළව නැවත පාසල් පවත්වනු ලබන දිනය පසුව දැනුම් දෙනු ලැබේ.