ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය පොකුරු නිලධාරීන්ගේ 2023 වෙනි වර්ෂයේ සේවාරම්භක උත්සවය

2023 වෙනි වර්ෂයේ සේවාරම්භක උත්සවය උතුරු පළාත් සභාවේ ලේකම්වරයා වන එස්.එම්.සමන් බන්දුලසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 02.01.2023 වන දින ප.ව 9.00 ට උතුරු පළාත් සභා ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයේ සංකීර්ණයේදී පැවැත්වේ.

මෙම අවස්ථාවට උතුරු පළාත් සභාවේ ප්‍රධාන ලේකම්වරයාද ,පළාත් පාලන අමාත්‍යාංෂයේ ලේකම්වරයාද,නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම්වරුන්ද,ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර කොමසාරිස්වරුන්ද,මෝටාර් ප්‍රවාහන,ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුව සහ අනෙකුත් අමාත්‍යාංශයේ සහ දෙපාර්තමේන්තුවේ උසස් නිලධාරින්ද,අනෙකුත් නිලධාරින්ද මෙම සේවාරම්භක  උත්සවයට සහභාගී විය.

උතුරු පළාත් සභාවේ ප්‍රධාන ලේකම්තුමා විසින් ජාතික කොඩිය එසවිය අතර පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්කුමා විසින් පළාත් සභා කොඩිය එසවීමෙන් අනතුරුව ජාතික ගී ගායනා කළේය.ඉන් අනතුරුව සහභාගී වූ සියළුදෙනාම නිහඬ උපහාරයෙන් පසු 2023 වර්ෂයේ රාජ්‍ය සේවය සඳහා නිලධාරින් විසින් දිවුරුම් දීමේ වැඩසටහනද පැවැත්විය.

ඉන්අනතුරුව සහභාගී වූ සියළුදෙනා ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයේ ශ්‍රවණාගාරයට කැඳවූ අතර ප්‍රධාන ලේකම්වරයාගේ කථාවක්ද පැවැත්වුය.මේඅවස්ථාවේ අදහස් දැක්වූ ප්‍රධාන ලේකම්තුමා “අපි කරන සියළු ක්‍රියාවම අපගේ දරුවන්ගේ අනාගතයට බලපාන බවත් අහාර සහ සුරක්ෂිතභාවය ක්‍රියාකාරකම් සඳහා රාජ්‍ය සේවය විසින් කළයුතු සියළුම කටයුතු සඳහා දැනුවත් කර අතර ග්‍රාමීය මට්ටමින් අඩු ආදායම් ලාභීන්ට උපහාර කිරීමට අදාල කටයුතු කිරීම විශිෂ්ටයි ලෙසත් දැනට පවතින සම්පත් භාවිතා කරමින් වියදම් අඩුවී ආදායම් වැඩිවෙන ලෙසත් පැවෙසුය.මෙලෙස “සියවස සඳහා ඉදිරිවැඩසටහන්” යනු තේමාවෙන් රාජ්‍ය සේවා ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය මූලික කොට තමාගේ කරුණු පැහැදිළි කල එතුමා නව වසර සඳහා සුභ පැතුවේය.

අවසානයේ නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම්තුමිය විසින් ස්තූති කථාව පැවැත්වූ අතර නව වසරයට සුභ පතමින් ආශිර්වාදය ප්‍රාර්තනා කරමින් මෙම සේවාරම්භක උත්සවය අවසන් වුය.