පළාත් ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව

Web Banner55

කොමසාරිස්

 

කොමසාරිස් – පළාත් ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව, උතුරු පළාත් සභාව

නුවර පාර, කයිතඩි.

දුරකතන: +94-21-2212416 ෆැක්ස්: +94-21-2213931 විද්‍යුත් තැපෑල: npcpdr@gmail.com

මෙහෙවර:

සභාව විසින් සම්මත කරන ලද ප්‍රඥප්තිවල විධිවිධානවලට අනුකූලව, නීතිරීති අනුව පළාත් ආදායම් රැස්කර ගැනීම.

ප්‍රධාන කාර්යන් :

  • අවම පිරිවැයකින් පළාත් ආදායම් රැස්කිරීම.
  • මුල්‍ය ව්‍යාවස්ථා පිළියෙල කිරීම සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු සැපයීම.
  • බදු ක්‍රමය පිළිබඳ ජනතාව අතර දැනුවත්භාවය ඇති කිරීම.
  • බදු ක්‍රමය සහ අනුපාත නිරීක්ෂණය කිරීමට අදාළ කටයුතු සහතික කිරීම.
  • පළාත් ආදායම් රැස්කරන ආයතන අතර මනා සම්බන්ධීකරණයක් සහතික කිරීම.

සම්බන්ධිත ලැයිස්තුව

තැපැල් ලිපිනය :    නුවර පාර, කයිතඩි.

පොදු දුරකථන අංකය : 021-2213930

ෆැක්ස් අංකය : 021-2213931

විද්‍යුත් තැපෑල :   npcpdr@gmail.com


තනතුර
නම  
දුරකථන අංකය 
විද්‍යුත් තැපෑල
කොමසාරිස් සෘජු දුරකථන අංකය: 021-2212416
ෆැක්ස් අංකය : 021-2213931
npcdpr@gmail.com
නියෝජ්‍ කොමසාරිස්Mr.K.Yogendranසෘජු දුරකථන අංකය: 021-2212415
ෆැක්ස්: 0777444611
kyogendran@hotmail.com
Administrative OfficerMs.S.Jeyanthiniසෘජු දුරකථන අංකය: 021-2213931
ෆැක්ස්: 0768922726
Resident: 021-2221389
 

LATEST NEWS & EVENTS