දේශීය වෛද්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව

IM_banner-g

කොමසාරිස්

වෛද්‍ය කේ. ජෙබනාමගනේෂන් මිය මහත්මිය

කොමසාරිස්

දුරකතන: 021 222 0821
ජංගම : 0773144873
ෆැක්ස් :0212220822
විද්‍යුත් තැපෑල: ayurvedanp@yahoo.com

Mission:

Strengthening the health service delivery of Northern People through Traditional, Siddha, Ayurveda, Unany and other alternative system fairly and equitably by adopting professionalism and participatory approach.

Function 

  • Providing Curative Service through Ayurvedic Hospitals.

  • Providing support services for Indigenous Medicine – Herbal Garden, Drug Production, Supply Centers.

  • Providing Preventive and Promotion Health Care through community Medical service at Village and School Level.
    Enhance knowledge of Traditional physicians Government Ayurvedic Medicals Officers on present trend of IM through training programs.

  • Safeguard Manuals of IM from destruction through reprinting them.

  • Collection and Research the formulas of traditional Medicines which proved effective.

  • Regulate private hospitals and Drug Production and Marketing agencies.

Best Withdrawal Casino Sites in the UK - Easy & Fast Withdrawals
සම්බන්ධිත ලැයිස්තුව

තැපැල් ලිපිනය  :  No.611, රෝහල් පාර, යාපනය..

දුරකථන අංකය: 021 2220822

ෆැක්ස් අංකය . : 021220822

විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය  ayurvedanp@yahoo.com

තනතුරනමදුරකථන අංකය විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය  
පළාත් කොමසාරිස්වෛද්‍ය කේ. ජෙබනාමගනේෂන් මිය මහත්මියසෘජු: 021 222 0821
ජංගම: 0773144873
ෆැක්ස් අංකය: 0212220822
ayurvedanp@yahoo.com
නියෝජ්‍ය පළාත් කොමසාරිස්වෛද්‍ය. පී.සුරේසන් මහතා

සෘජු: 0212222078
ජංගම: 0779353079

dcpdimnp@gmail.com
වෛද්‍ය නිලධාරි – පරිපාලන (වැඩබලන)වෛද්‍ය. එස්.එම්.ජී.රොෂානි මහත්මියසෘජු: 021 222 0825
ජංගම:0770564040
ayurvedanp@yahoo.com
සම්බන්ධීකරණ නිලධාරි – යාපනයවෛද්‍ය. කේ. නඩරාජන් මහතාසෘජු: 0213211812
ජංගම: 0777144323
ayurvedicrdhsja@yahoo.com
සම්බන්ධීකරණ නිලධාරි – කිලිනොච්චියවෛද්‍ය. වී.සිවනේසන් මහතාසෘජු:
ජංගම: 0770868639
kocdsh@gmail.com
සම්බන්ධීකරණ නිලධාරි – වවුනියාවවෛද්‍ය. එස්.ජෙයදර්ෂිනි මහත්මියසෘජු:
ජංගම: 0777110051
ayurunitv@gmail.com
සම්බන්ධීකරණ නිලධාරි – මන්නාරමවෛද්‍ය. එස්.ගනේෂන් මහතාසෘජු:0213216497
ජංගම: 0777147017
siddhadhmannar@gmail.com
සම්බන්ධීකරණ නිලධාරි – මුලතිව්වෛද්‍ය. ආර්. මනිවර්නන් මහතාසෘජු:0212290095
ජංගම: 0775561234
 
ගණකාධිකාරිසී. කවිතා මහත්මියසෘජු:0212220824
ජංගම: 0779454424
accontantpdim@gmail.com
පරිපාලන නිලධාරිකේදීශ්වරී සෙල්වරාජසේකරන් මහත්මියසෘජු:0212220823
ජංගම: 0775022802
ayurvedanp@yahoo.com

 

වීඩියෝ

Best Miami Poker Rooms (2023 Update)