ගරු ආණ්ඩුකාරතුමාගේ මහජන දිනය – 2019 පෙබරවාරි 20

ගරු ආණ්ඩුකාරතුමාගේ මහජන දිනය පසුගිය සතියේ මෙන්ම 2019 පෙබරවාරි 20 වන දින ද කෛතඩි ප්‍රදේශයේ පිහිටි ප්‍රධාන අමාත්‍ය කාර්යාලයේ දී උතුරු පළාත් සභා අමාත්‍යංශ ලේකම්වරු සහ දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන්ගේ සහභාගිත්වය මත ආණ්ඩුකාරතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වීමට නියමිතයි.