ගරු ආණ්ඩුකාරතුමාගේ මහජන දිනය එළඹෙන 24 වන බදාදා දින පවත්වනු නොලැබේ.

සෑම බදාදා දිනයකදීම උතුරු පළාත් සභා අමාත්‍යංශ ලේකම්වරු සහ දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් පවත්වනු ලබන ගරු ආණ්ඩුකාරතුමාගේ මහජන දිනය එළඹෙන 24 වන දින පවත්වනු නොලැබේ.

ආණ්ඩුකාරවර මාධ්‍ය ඒකකය,

උතුරු පළාත

2019.04.22

Please follow and like us:
0