උතුරු පළාත් සභාවේ නව ලේකම්රයා ලෙස ලක්ෂ්මනන් ඉලංගෝවන් මහතාගේ වැඩ භාර ගැනීම

උතුරු පළාත් සභාවේ ප්‍රධාන ලේකම්වරයා ලෙස ලක්ෂ්මනන් ඉලංගෝවන් මහතා 2024 මාර්තු 15 වන දින උතුරු පළාත් සභා සංකීර්ණයේ පිහිටි ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයේ දී අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ පත්වීම හරහා සිය ධූරයේ වැඩ භාර ගන්නා ලදී.

මෙම අවස්ථාවට උතුරු පළාත් පභා සභාලති, පළාත් අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්, නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම්වරුන් සහ දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන්, උතුරු පළාත් සභා පරිෂ්‍රයේ සිටින නිලධාරීන් සහ සුබපතන්නන් ප්‍රධාන ලේකම්වරයාව සම්ප්‍රදායානුකූලව පිළිගනු ලැබුනු ලදි.

ආගමික කටයුතුවලින් අනතුරුව පෙ.ව 9.20 ට ඇරඹූ සුභමොහොතකින් ප්‍රධාන ලේකම්වරයා සිය රාජකාරි ආරම්භ කළේය.

මෙම අවස්ථාවේදී අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන් සහ නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම්වරුන් නව ප්‍රධාන ලේකම්වරා වෙත සිය සුබපැතුම් හුවමාරු කර ගන්නා ලදි.

නව ප්‍රධාන ලේකම්වරයා උතුරු පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරවරයා හමුවී සිය වැඩ භාරගැනීමේ ලිපිය භාර දුන්නා ලදි.