උතුරු පළාත් සභාවට අයත් සියලුම රාජ්‍ය ආයතන සඳහා හෙට දින නිවාඩු – ආණ්ඩුකාරතුමාගේ නියෝගය

Best X Games Slots to Play Online - Read Our Reviews

Best MGM Casinos in the US - Updated 2023

උතුරු පළාත් පාසල් ඇතුළුව රටේ සියලුම පාසල් වලට අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය මගින් හෙට සහ අනිද්දා දින නිවාඩු ලබා දී ඇති අතර උතුරු පළාත් සභාවට අයත් සියලුම පළාත් රාජ්‍ය ආයතන සඳහා හෙට (22) සඳුදා දින නිවාඩු ලබා දීමට ගරු ආණ්ඩුකාරවර ආචාර්ය සුරේන් රාඝවන් මැතිඳුන් නියෝග කර ඇත.

 

ආණ්ඩුකාරවර මාධ්‍ය ඒකකය,

උතුරු පළාත

2019.04.22